صفحه ۴۰۴

مساله 2257- کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد یا شرعا نباید انجام دهد، نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثلا کسی که در احرام حج است چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.

مساله 2258- اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند صحیح است، ولی اگر برای یکی ازکارهای خود وکیل نماید و کار خاصی را در نظر گرفته باشد باید آن را معین کند، وگرنه وکالت صحیح نیست.

مساله 2259- وکالت برای دفاع از متهم در دادگاه اشکال ندارد. ولی چنانچه وکیل یقین به محق نبودن شخص متهم ازنظر شرعی داشته باشد وکالت برای دفاع از او جایز نیست، مگر اینکه به نحوی به حقوق او تجاوز شده باشد که در این صورت دفاع از حقوق مشروع او اشکال ندارد، بلکه در بعضی موارد واجب می‎باشد.

مساله 2260- وکالت در آباد کردن زمینهای موات، صید کردن ماهیها و به طور کلی در به دست آوردن چیزهای مباح صحیح است، و آنچه را که وکیل به قصد موکل خود آباد یا صید می‎کند و یا به دست می‎آورد ملک موکل می‎باشد.

مساله 2261- کافر می‎تواند از طرف مسلمان وکیل شود، چنانکه مسلمان نیز می‎تواند وکیل کافر شود.

مساله 2262- وکالت عقد جایز است و هریک از دوطرف می‎تواند آن را به هم بزند. مگر اینکه در ضمن عقد لازمی به هم نزدن آن شرط شده باشد، مثلا در ضمن عقد ازدواج شرط کنند که زن تا پنجاه سال از طرف شوهر وکیل باشد که هرگاه شوهر دو ماه به او خرجی ندهد یا مسافرت طولانی نماید خود را طلاق دهد و شرط کنند که شوهر او را عزل نکند، که در این صورت این وکالت تا پنجاه سال پابرجاست و شوهر نمی تواند آن را به هم بزند.

مساله 2263- در مواردی که می‎توان وکالت را به هم زد اگر موکل وکیل خود را برکنار نماید، بعد از آنکه خبر به اورسید نمی تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحیح است.

مساله 2264- وکیل می‎تواند از وکالت کناره گیری کند، و اگر موکل غایب هم باشد اشکال ندارد.

مساله 2265- وکیل نمی تواند کاری را که برای آن وکیل شده به دیگری بسپارد، مگر اینکه موکل به او اجازه وکیل گرفتن را داده باشد، که در این صورت به هرگونه که به او اجازه داده می‎تواند رفتار نماید. همچنین است اگر از ظاهر امرمشخص باشد که اجازه وکیل گرفتن را داده است، مثلا کار به گونه ای باشد که معلوم است خود وکیل به تنهایی نمی تواند انجام دهد. و چنانچه موکل گفته باشد که برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل نماید.

ناوبری کتاب