صفحه ۴۰۲

کنند هر اندازه زیان واردشود تمام یا قسمتی از آن را جبران کند صحیح است.

مساله 2247- در بیمه هر یک از دو طرف می‎توانند مفاد ایجاب یا قبول را اجرا نمایند، ولی باید تمام قیودی که گفته شد معلوم شود و قرارداد بر اساس آنها واقع گردد.

مساله 2248- ظاهرا تمام اقسام بیمه - بجز بعضی از اقسام بیمه عمر که در آن شبهه ربا جاری است - با شرایطی که ذکر شد صحیح می‎باشد.

مساله 2249- اگر عده ای با سرمایه مشترک خود موسسه ای را تاسیس کنند و قرار بگذارند که هر خسارتی به هرکدام از آنان وارد شد آن موسسه جبران نماید اشکال ندارد و باید طبق قرارداد عمل شود، و آن را "بیمه متقابل" می‎نامند. ودر این فرض چنانچه شرکت مذکور با پول جمع شده شرکا و با اجازه آنان به تجارت بپردازد صحیح است، و هریک ازشرکا علاوه بر دریافت خسارت مطابق قرارداد سهمی از سود تجارت خواهند داشت.

مساله 2250- چون پرداخت اقساط حق بیمه به عنوان قرض نیست، بنابراین موسسه بیمه کننده می‎تواند به منظورتشویق متقاضیان بیمه متعهد شود علاوه بر تامین خسارت مبلغی به آنان بپردازد.

ناوبری کتاب