صفحه ۴۰۱

مسائل بیمه

"بیمه" قراردادی است که میان متقاضی بیمه و موسسه یا شرکت و یا شخص خاصی بسته می‎شود و مفاد آن به عهده گرفتن خسارتهای شخص یا مال متقاضی است به وسیله شخص یا موسسه یا شرکت بیمه کننده در برابر عوضی که متقاضی بیمه می‎پردازد.

مساله 2243- قرارداد بیمه مانند قرارداد های دیگر نیازمند صیغه عقد است، ولی لازم نیست صیغه آن به عربی خوانده شود، بلکه اگر متقاضی بیمه با هر واژه ای مقصود خود را به بیمه کننده بفهماند و بیمه کننده هم آن قرارداد رابپذیرد عقد بیمه منعقد شده و قرارداد صحیح است.

مساله 2244- ظاهرا بیمه عقد مستقلی است، ولی بنابراحتیاط آن را در قالب بعضی عقود دیگر همچون صلح یا هبه معوضه یا ضمانت در مقابل عوض به وجود آورند.

مساله 2245- در بیمه علاوه بر شرایط سایر عقود از قبیل بلوغ، عقل، اختیار و مانند آن، چند شرط معتبر است:

1 - تعیین دو طرف قرارداد که افراد هستند یا موسسات یا شرکتها و یا دولت.

2 - تعیین مورد بیمه که شخص است یا اتومبیل، کشتی، هواپیما، مزرعه، مغازه و یا هر چیز دیگر.

3 - تعیین مبلغ و اقساطی که باید به بیمه کننده پرداخت شود و نیز تعیین زمان پرداخت آن اقساط.

4 - تعیین زمان بیمه که از آغاز فلان ماه یا فلان سال تا چند ماه یا چند سال است.

5 - تعیین آفات و خطرهایی که بیمه کننده عهده دار آنها می‎شود، مانند آتش سوزی، تصادفات، غرق شدن و یابیماری. و می‎توان کلیه آفاتی را که موجب خسارت می‎شود قرار دهند.

مساله 2246- لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت هم تعیین شود، پس اگر قرارداد

ناوبری کتاب