صفحه ۴۰۰

مقداری که کار او درنظر مردم ارزش دارد بپردازد، مگر اینکه ظاهر کلام او این باشد که مبلغ کمتری را در نظر گرفته است.

مساله 2237- اگر جاعل مبلغ تعیین شده را برای انجام تمام مراحل کار تعیین کرده باشد و عامل کار را ناتمام رها کندچیزی طلبکار نیست، همچنین است موردی که اگر کار تمام نشود برای جاعل فایده ای نداشته باشد. ولی اگر مقصودجاعل آن بوده که برای هر اندازه از کار مبلغی بپردازد، باید پس از رها کردن عامل دستمزد را به نسبت کار بپردازد، هرچند احتیاط در مصالحه کردن است.

مساله 2238- اگر عامل پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد به قصد مجانی کار را انجام دهد حقی نسبت به مزد ندارد.

مساله 2239- پیش از آنکه عامل شروع به کار کند دو طرف می‎توانند جعاله را به هم بزنند.

مساله 2240- اگر پس از آنکه عامل مشغول عمل شده جاعل بخواهد جعاله را به هم زند باید مزد عامل را تا آن اندازه که کار کرده بپردازد، ولی عامل هنگامی می‎تواند عمل را رها کند که از این بابت زیانی به جاعل نرسد، و اگر زیانی به جاعل برسد علاوه بر اینکه حقی بر جاعل ندارد ضامن زیان وارده نیز می‎باشد.

مساله 2241- در هر موردی که جعاله در اثر جهالت یا نبودن سایر شرایط باطل شود شخص عامل مستحق اجره المثل - یعنی اجرتی که معمولا برای مثل کار او می‎دهند - می‎باشد، و اگر اجرت قرارداد شده با اجره المثل تفاوت دارد نسبت به مقدار زائد مصالحه نمایند. ولی اگر قصد مجانی کرده چیزی طلبکار نیست.

مساله 2242- ظاهرا مژدگانی و جوایزی که معمولا به طور مطلق برای پیدا کردن اشیای گمشده تعیین می‎کنند از قبیل جعاله است.

ناوبری کتاب