صفحه ۴۰

آب قلیل آب کشید، به شرط آنکه به قدری آب روی آن بریزند که جاری شود، همچنین باید غساله آن را رد کنند و یا با پارچه و مانند آن جمع نمایند، ولی در شستن با آب متصل به کر رعایت این شرط لازم نیست. و زمینی را که روی آن از ریگ و شن پوشیده شده وغساله در آن فرو می‎رود، اگر با آب قلیل آب بکشند روی شنها پاک و زیر آن نجس است.

مساله 147- زمینی که آب روی آن جاری نمی شود با آب قلیل پاک نمی گردد، مگر اینکه اصلا ه آب در آن فرو نرود وممکن باشد با پارچه و مانند آن فورا غساله را جمع نمایند.

مساله 148- اگر ظاهر چیزهایی از قبیل میز و صندلی نجس شود با آب قلیل هم پاک می‎شود. همچنین اگر ظاهر سنگ نمک نجس شود با آب قلیل می‎توان آن را آب کشید، مگر اینکه غساله ای که از آن جدا می‎شود مضاف شود.

2 - زمین:

مساله 149- "زمین" با پنج شرط کف پا و ته کفش نجس را پاک می‎کند:

1 و 2 - بنابراحتیاط واجب زمین پاک و خشک باشد.

3 - به سبب راه رفتن و برخورد با زمین نجس، کف پا یا ته کفش نجس شده باشد.

4 - نجاستی که به کف پا یا ته کفش رسیده، با راه رفتن یا مالیدن پا به زمین برطرف شود.

5 - زمینی که روی آن راه می‎روند خاکی یا سنگفرش و یا آجرفرش و مانند آن باشد، و کف پا یا ته کفش با راه رفتن روی فرش یا حصیر و یا سبزه پاک نمی شود، و پاک شدن آن با راه رفتن روی آسفالت و زمینی که با چوب فرش شده محل اشکال است.

مساله 150- برای پاک شدن کف پا یا ته کفش نجس بهتر است حد اقل پانزده ذراع (تقریبا پانزده گام معمولی) راه برود، هرچند با کمتر از این مقدار یا مالیدن پا به زمین نجاست آن برطرف شود.

مساله 151- لازم نیست کف پا یا ته کفش نجس تر باشد، بلکه اگر خشک هم باشد به راه رفتن پاک می‎شود.

مساله 152- هنگامی که کف پا یا ته کفش نجس به راه رفتن پاک شود، مقداری از اطراف آن هم که معمولا به گل آلوده می‎شود، اگر با زمین یا خاک تماس پیدا کند پاک می‎گردد.

مساله 153- اگر بعد از راه رفتن یقین کند ذره های کوچکی از نجاست در کف پا یا ته کفش مانده است، باید آن رابرطرف نماید و دوباره راه برود، ولی باقی بودن بو یا رنگ نجاست اشکال ندارد.

ناوبری کتاب