صفحه ۳۹۶

استفاده نباشد یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره نسبت به مدت باقیمانده باطل می‎شود، و مستاجر می‎تواند اجاره همه مدت را به هم بزند و نسبت به مقداری که استفاده کرده به احتیاطی که در مساله «2219» گفته شد عمل نماید.

مساله 2223- اگر قسمتی از متعلق اجاره خراب شود - مثلا خانه ای که دو اطاق دارد یک اطاق آن خراب شود - مساله دو صورت دارد:

الف - چنانچه عقد اجاره فقط بر عین ساختمان سابق قرار گرفته باشد، اجاره باطل است و مستاجر نسبت به مقداری که استفاده کرده به احتیاطی که در مساله «2219» گفته شد عمل نماید.

ب - چنانچه ساختمان سابق هیچ گونه خصوصیتی نداشته باشد، چنانچه موجر فورا آن را بسازد و هیچ مقدار ازاستفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمی شود، و مستاجر هم نمی تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستاجر از بین برود اجاره آن مقدار باطل می‎شود، و مستاجر می‎تواند همه اجاره رابه هم بزند و نسبت به مقداری که استفاده کرده به احتیاطی که در مساله «2219» بیان شد عمل نماید.

مساله 2224- اگر چیزی را که اجاره کرده کسی غصب نماید دو صورت دارد:

الف - اگر پیش از آنکه تحویل بگیرد کسی آن را غصب نماید، مستاجر می‎تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به موجر داده پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده به میزان متعارف از اوبگیرد.

ب - اگر پس از آنکه تحویل گرفت کسی آن را غصب نماید، نمی تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیزرا به مقدار متعارف از غصب کننده بگیرد.

مساله 2225- اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود موجر متعلق اجاره را به مستاجر یا فرد دیگری بفروشد، اجاره به هم نمی خورد و مستاجر باید مال الاجاره را به فروشنده بپردازد، ولی اگر به غیر مستاجر بفروشد، حق ندارد پیش ازپایان مدت اجاره آن را تحویل خریدار بدهد.

مساله 2226- اگر موجر یا مستاجر بمیرد اجاره باطل نمی شود، مگر اینکه مستاجر بمیرد و در قرارداد اجاره شرطشده باشد فقط شخص مستاجر از آن چیز استفاده کند. و اگر متعلق اجاره از آن موجر نباشد - مثلا دیگری وصیت کرده باشد که تا شخص موجر زنده است منفعت آن چیز مال او باشد - چنانچه پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد اجاره باطل می‎شود.

ناوبری کتاب