صفحه ۳۹۴

2 - پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.

3 - اگر چیزی را که اجاره می‎دهند چند استفاده دارد، استفاده ای را که مورد نظر است معین نمایند، مثلا اگر حیوانی راکه سواری می‎دهد و بار می‎برد اجاره دهند، باید موقع اجاره معین کنند که سواری یا باربری آن مورد نظر است، و اگرهر دو در نظر باشد باز هم باید مشخص نمایند.

4 - مدت استفاده معین باشد، مثلا هنگام اجاره معین نمایند چند سال یا چند ماه از آن چیز و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را معین کنند - مثلا با خیاط قرار بگذارند که استفاده کنند. لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد - احوطتعیین مدت است، مگر اینکه در نظر مردم زمان معینی متعارف باشد.

مساله 2208- اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند ابتدای آن بعد از انجام قرارداد اجاره خواهد بود.

مساله 2209- اگر ابتدای اجاره را مثلا یک ماه بعد از انجام قرارداد معین کنند اجاره صحیح است، هرچند هنگام قرارداد آن چیز در اجاره دیگری باشد.

مساله 2210- اگر مدت اجاره را معلوم نکنند و مثلا مالک به مستاجر بگوید هر اندازه در خانه نشستی اجاره هر ماه آن فلان مبلغ است اجاره صحیح نیست.

مساله 2211- هتلها یا مسافرخانه هایی که معلوم نیست مسافران چه مدت در آن می‎مانند، اگر قرار بگذارند که در هرشب مبلغ معینی بدهند استفاده از آن مکانها اشکال ندارد، ولی چون مدت اجاره را معین نکرده اند اجاره صحیح نیست و مالک هر وقت بخواهد می‎تواند آنان را بیرون کند.

مسائل متفرقه اجاره:

مساله 2212- مستاجری که ملکی را اجاره کرده باید پس از پایان مدت اجاره آن را تخلیه کند و به مالک تحویل دهد، و یا رضایت او را به دست آورد.

مساله 2213- مالی را که مستاجر بابت اجاره به موجر می‎پردازد باید معلوم باشد. پس اگر از چیزهایی است که با وزن معامله می‎کنند باید وزن آن معلوم باشد، و اگر از چیزهای است که با شمارش معامله می‎کنند باید شماره آن معین باشد، و اگر مثل حیوان باشد، باید موجر آن را ببیند یا مستاجر خصوصیات آن را بگوید.

مساله 2214- اگر زمینی را برای زراعت گندم یا جو اجاره دهد و مال الاجاره را جو یا گندم

ناوبری کتاب