صفحه ۳۹۳

به دیگری اجاره دهد، به شرط آنکه کاری مانند تعمیر در آن انجام داده باشد. بلکه جایز است بدون کار و تعمیر نیز نصف آن را به همان مبلغ اجاره دهد، هرچنداحوط ترک آن است.

مساله 2202- انسان می‎تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد.

شرایط مالی که آن را اجاره می‎دهند:

مساله 2203- چیزی که اجاره داده می‎شود شش شرط دارد:

1 - معین و مشخص باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را اجاره دادم اجاره باطل است.

2 - مستاجر آن را ببیند یا از راه دیگری به آن آگاه شود.

3 - تحویل آن ممکن باشد، پس اجاره چیزی که قدرت تحویل آن را ندارد باطل است.

4 - عین مال با استفاده کردن از بین نرود، بنابراین اجاره دادن خوردنیها برای خوردن و مانند آن که با استفاده ازبین می‎روند صحیح نیست.

5 - استفاده ای که مال را به آن جهت اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای کشاورزی در صورتی که امکان کشاورزی در آن نیست باطل است.

6 - اجاره دهنده شخصا مالک آن چیز باشد یا اگر مالک نیست شرعا اختیار اجاره دادن آن را داشته باشد.

مساله 2204- اجاره ملک به طور مشاع جایز است، خواه اجاره دهنده دارای قسمت مشاع باشد و بخواهد آن رااجاره دهد و یا مالک تمام ملک باشد و سهمی از آن را - مانند یک دوم یا یک سوم آن را - به طور مشاع اجاره دهد. البته در صورت اول باید با اجازه شریکش ملک را به مستاجر تحویل دهد.

مساله 2205- اجاره دادن درخت برای بهره گیری از میوه آن محل اشکال است، مگر اینکه با هم مصالحه کنند یا میوه را با شرایطی که در فروش میوه ها گفته شد بفروشند.

مساله 2206- زن می‎تواند برای شیر دادن به کودک دیگران اجیر شود و نیازی به اجازه شوهر ندارد، مگر اینکه شیردادن او باعث ضایع شدن حق شوهر شود.

شرایط استفاده از متعلق اجاره:

مساله 2207- استفاده ای که از متعلق اجاره می‎برند چهار شرط دارد:

1 - حلال باشد، پس اگر چیزی دارای استفاده حرام و حلال است اجاره دادن آن برای کار حرام جایز نیست.

ناوبری کتاب