صفحه ۳۹۲

اجاره نمی کرد خلاف مصلحت او بود، نمی توان آن را به هم زد.

مساله 2195- بچه صغیری را که ولی ندارد نمی توان بدون اجازه حاکم شرع جامع الشرایط یا نماینده او اجیر کرد، وکسی که به حاکم شرع جامع الشرایط و نماینده او دسترسی ندارد - چنانچه به مصلحت بچه باشد - می‎تواند از چند نفرمومن عادل اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.

مساله 2196- عقد اجاره عقد لازم است، پس مستاجر و موجر نمی توانند بدون رضایت یکدیگر آن را به هم بزنند. واگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند می‎توانند مطابق قرارداد اجاره رابه هم بزنند.

مساله 2197- اگر موجر شرط کند که مستاجر ملک متعلق اجاره را به دیگری واگذار نکند یا ظاهر حال اجاره چنین باشد که فقط شخص مستاجر از ملک استفاده کند، مستاجر حق واگذاری به دیگری را ندارد. و اگر شرط نکند و ظاهرحال نیز چنین نباشد، می‎تواند به دیگری اجاره دهد، ولی تحویل ملک باید به اجازه مالک باشد.

مساله 2198- اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود او کار کند یا ظاهر حال اجاره چنین باشد، نمی شود او رابه دیگری اجاره داد، و اگر شرط نکند مانعی ندارد.

مساله 2199- در جایی که مستاجر حق اجاره دادن به دیگری را دارد، چنانچه بخواهد به زیادتر از مبلغی که اجاره کرده به دیگری اجاره دهد یکی از سه صورت را دارد:

الف - اگر مورد اجاره خانه یا مغازه یا اطاق باشد، باید کار با ارزشی همچون تعمیر و سفید کاری در آن انجام داده باشد.

ب - اگر مورد اجاره شخص اجیر باشد، نمی تواند از مستاجر دوم زیادتر بگیرد، مگر اینکه مقداری از کار را خودش انجام دهد.

ج - اگر چیز دیگری غیر از موارد ذکر شده باشد - مثلا زمینی را اجاره کند - در صورتی که خودش کار با ارزشی در آن انجام داده باشد می‎تواند از مستاجر دوم مبلغ زیادتری بگیرد، و در غیر این صورت گرفتن زیادی محل اشکال است.

مساله 2200- اگر انسان اجیر شود که کاری را انجام دهد - مثلا لباسی را بدوزد - نمی تواند دیگری را برای آن کار به کمتر اجیر کند، مگر اینکه مقداری از کار را خودش انجام دهد، مثلا پارچه را خودش ببرد. و در تحویل دادن پارچه به دیگری باید از صاحب پارچه اجازه بگیرد.

مساله 2201- اگر خانه یا مغازه ای را مثلا ماهیانه به ده هزار تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید، می‎تواند نصف دیگر آن را به همان مبلغ یا بیشتر - مثلا پانزده هزار تومان -

ناوبری کتاب