صفحه ۳۹

نجاست را از آن برطرف کرده یا نه، چنانچه موقع آب کشیدن متوجه برطرف کردن عین نجاست بوده آن چیز پاک است، و اگر متوجه برطرف کردن عین نجاست نبوده بنابراحتیاط واجب دوباره آن را آب بکشد.

مساله 139- اگر نجاست بدن را در آب کر یا جاری برطرف کنند بدن پاک می‎شود، و بیرون آمدن و دوباره در آب رفتن لازم نیست.

مساله 140- اگر جایی از بدن یا لباس را با آب قلیل آب بکشند، اطراف آنجا که متصل به آن است و معمولا موقع آب کشیدن آنجا نجس می‎شود، با پاک شدن جای نجس پاک می‎شود، به شرط آنکه آبی که برای پاک شدن محل نجس می‎ریزند به آن اطراف نیز جاری شود. همچنین است اگر چیز پاکی را پهلوی چیز نجسی بگذارند و روی هر دو آب بریزند.

مساله 141- اگر ظرف یا بدن نجس باشد و بعد به طوری چرب شود که آب به آن نرسد، چنانچه بخواهند ظرف یابدن را آب بکشند، باید اول چربی را برطرف نمایند و سپس آن را آب بکشند.

مساله 142- اگر بخواهند موی سر و صورت را با آب قلیل آب بکشند بنابراحتیاط باید پس از هر بار آب ریختن فشاردهند تا غساله آن بیرون آید.

مساله 143- اگر ظاهر گندم، برنج، سایر حبوبات و یا صابون و مانند آن نجس شود، با فرو بردن در آب کر و یا جاری پاک می‎شود، ولی اگر باطن آنها نجس شود به هیچ وسیله ای پاک نمی شود، و مجرد فرو رفتن رطوبت به باطن آنهاموجب پاکی باطن آنها نمی شود. و درصورتی که شک کند آب نجس به باطن صابون و مانند آن رسیده یا نه پاک است.

مساله 144- اگر ظاهر برنج و گوشت یا چیزی مانند اینها نجس شده باشد، چنانچه آن را در ظرفی بگذارند و سه مرتبه آب روی آن بریزند و خالی کنند پاک می‎شود، بلکه درصورتی که به ادرار نجس شده باشد دو مرتبه، و در غیر ادرار یک مرتبه هم کافی است و ظرف آن هم پاک می‎گردد، ولی اگر ظرف آن از قبل نجس بوده سه مرتبه شستن لازم است.

مساله 145- گوشت و دنبه ای که نجس شده مثل چیزهای دیگر آب کشیده می‎شود، همچنین است اگر بدن یا لباس، چربی کمی داشته باشد که از رسیدن آب به آنها جلوگیری نکند.

مساله 146- زمینی را که به سبب سنگفرش بودن آب در آن فرو نمی رود می‎توان با

ناوبری کتاب