صفحه ۳۸۳

مساله 2156- یک سرمایه گذار می‎تواند با چند عامل که به طور مشترک کار می‎کنند در مورد یک مال مضاربه کند، خواه سهم آنان از سود مساوی باشد یا نه، در عمل یکسان باشند یا متفاوت. همچنین چند سرمایه گذار می‎توانند بایک عامل به مضاربه بپردازند.

مساله 2157- اگر عامل سرمایه چند سرمایه گذار را به طور مشترک در اختیار گرفته باشد مخارج تجارت را از اصل سرمایه بر می‎دارد، ولی اگر سرمایه ها متفاوت است باید هزینه های تجارت را به نسبت سرمایه کسر نماید، همان گونه که تقسیم سود به نسبت سرمایه می‎باشد.

مساله 2158- اگر معلوم شود قرارداد مضاربه باطل بوده تمام سود از آن مالک است، و عامل تنها دستمزد کار خود رابرابر متعارف محل طلبکار است، ولی اگر مقدار سودی که بر فرض صحت مضاربه به عامل می‎رسید کمتر از دستمزدکار او باشد، بنابراحتیاط نسبت به مقدار زائد با یکدیگر مصالحه کنند.

مساله 2159- در صورتی که قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد، عامل هرطور که مصلحت بداند می‎تواندتجارت نماید.

مساله 2160- اگر در مقدار سرمایه یا سود و خسارت وارده بین مالک و عامل اختلاف پیدا شود و دلیلی در بین نباشد، گفته عامل مقدم است، ولی اگر در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف شود و دلیل و مدرکی در بین نباشد، گفته مالک مقدم خواهد بود.

مساله 2161- پدر و جد پدری می‎توانند با مال کودک خود در صورتی که به مصلحت او باشد مضاربه کنند، همچنین قیم شرعی بچه - مانند وصی و حاکم شرع - می‎تواند با مراعات کامل مصلحت و امانت مال بچه را به مضاربه دهد.

ناوبری کتاب