صفحه ۳۸

اولی که آب روی آن می‎ریزند عین نجاست آن برطرف شود وبعد از برطرف شدن عین نجاست هم آب روی آن بیاید پاک می‎شود، هر چند خوب است دو بار آب روی آن بریزند، ولی در هر صورت لباس و مانند آن را باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

مساله 132- اگر بخواهند لباس یا چیزی را که فشار لازم دارد در ظرفی بگذارند و آب بکشند، باید در هر مرتبه که آب روی آن می‎ریزند آن را فشار دهند و کاری کنند که غساله موجود در ظرف بیرون بریزد.

مساله 133- لباس نجسی را که رنگ شده است اگر بخواهند با آب کر یا جاری تطهیر نمایند، پس از فروبردن در آب ورسیدن آب به تمام لباس - پیش از آنکه آب به واسطه رنگ لباس مضاف شود - پاک می‎شود، ولی بنابراحتیاط واجب آن را حرکت و یا فشار دهند. و مضاف یا رنگین شدن آب هنگام فشار و خروج غساله اشکال ندارد.

مساله 134- ماشینهای لباسشویی در صورتی که یقین پیدا شود آب لوله کشی شهر به لباسها متصل و بر همه آنهامسلط شده پاک کننده است، گرچه غساله آن بتدریج خارج گردد. ولی شستن به وسیله ماشینهایی که تماس آب به تمام لباس بتدریج و پس از قطع آب و به وسیله دوران انجام می‎شود حکم شستن با آب قلیل را دارد، و باید حداقل دومرتبه شسته و آب غساله آن خارج گردد.

مساله 135- اگر بعد از آب کشیدن لباس و مانند آن چیزهایی از قبیل خشکیده غذا یا گل در آن دیده شود و مانع رسیدن آب به تمام اجزای لباس نشده باشد پاک است، ولی اگر آب نجس به باطن گل و مانند آن رسیده باشد، ظاهر آن پاک و باطن آن نجس است.

مساله 136- هر چیز نجس تا عین نجاست را از آن برطرف نکنند پاک نمی شود، ولی اگر بو یا رنگ نجاست در آن مانده باشد اشکال ندارد. بنابراین اگر خون را از لباس برطرف کنند و لباس را آب بکشند و رنگ خون در آن بماند پاک می‎باشد، ولی چنانچه به واسطه بو یا رنگ یقین کنند یا احتمال دهند که ذره های نجاست در آن چیز مانده نجس است، البته میزان دقت عرفی است نه دقت عقلی و فلسفی.

مساله 137- چیز نجسی را که عین نجاست در آن نیست اگر زیر شیری که متصل به کر است یک مرتبه بشویند پاک می‎شود، و نیز اگر عین نجاست در آن باشد، چنانچه عین نجاست آن زیر شیر یا به وسیله دیگر برطرف شود و آبی که ازآن چیز می‎ریزد بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد با آب شیر پاک می‎گردد، وگرنه باید به قدری آب شیر روی آن بریزند تا آبی که از آن جدا می‎شود بو یا رنگ یا مزه نجاست نداشته باشد.

مساله 138- اگر چیزی را آب بکشد و یقین کند پاک شده و بعد شک کند که عین

ناوبری کتاب