صفحه ۳۷۵

مساله 2108- اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری قبول کند ومقصودش این باشد که مقداری از طلب خود را گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.

مساله 2109- صلح عقدی است لازم، پس اگر دو نفر با هم صلح کنند هیچ کدام نمی توانند آن را به هم بزنند مگر بارضایت یکدیگر. همچنین اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را قرار دهند، کسی که آن حق را دارد می‎تواند صلح را به هم بزند.

مساله 2110- در مواردی که خریدار یا فروشنده حق به هم زدن معامله را داردبه صفحات (366) تا (368) مراجعه شود. اگر به جای خرید یا فروش صلح کنند، دو طرف صلح نیز حق به هم زدن صلح را دارند، ولی خیار مجلس (موردی که دو طرف از مجلس معامله متفرق نشده اند)، خیار حیوان (جایی که مورد معامله حیوان باشد)، خیار تاخیر (موردی که پول جنسی را که خریده تا سه روزندهد و جنس را تحویل نگیرد) و بنابراحتیاط خیار غبن (موردی که یکی از دو طرف زیان دیده باشد) در صلح جاری نمی شود.

مساله 2111- اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد می‎تواند صلح را به هم بزند، ولی گرفتن تفاوت قیمت صحیح و معیوب محل اشکال است.

مساله 2112- هرگاه مال خود را به کسی صلح کند و با او شرط نماید که پس از مرگ چیزی را که به او صلح کرده وقف نماید و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط خود عمل نماید.

مساله 2113- اگر زن مهریه خود را به شوهر صلح کند تا در مقابل او همسر دیگری اختیار نکند و شوهر هم قبول نماید، احتیاط واجب آن است که زن مهریه را نگیرد و شوهر هم با زن دیگری ازدواج نکند، مگر اینکه با رضایت یکدیگر صلح انجام گرفته را به هم بزنند.

ناوبری کتاب