صفحه ۳۷

کنند، گرچه احتیاط مستحب آن است که خاکمال شود. همچنین است بنابراحتیاط واجب ظرفی که خوک آن را لیسیده باشد.

مساله 125- ظرفهایی که به شراب نجس شده باید با آب قلیل سه مرتبه شست، و بهتر است هفت مرتبه شسته شود.همچنین بنابراحتیاط در کر و جاری همین حکم وجود دارد.

مساله 126- ظرف نجس را با آب قلیل به دو صورت می‎توان آب کشید: یکی آنکه سه مرتبه پر کنند و خالی نمایند، دیگر آنکه سه مرتبه قدری آب در آن بریزند و در هر مرتبه آب را طوری در آن بگردانند که به جاهای نجس آن برسد وبیرون بریزند.

مساله 127- اگر چیز نجس را پس از برطرف کردن عین نجاست یک بار در آب کر یا جاری فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد پاک می‎شود، و در فرش و لباس و مانند آن بنابراحتیاط واجب طوری حرکت یا فشار دهند که عمده آب داخل آن بیرون رود.

مساله 128- چیزی را که به ادرار نجس شده اگر ظرف نباشد و بخواهند با آب قلیل بشویند، چنانچه فشار لازم نداشته باشد، با دو بار ریختن آب روی آن پاک می‎شود، ولی اگر مانند فرش و لباس فشار لازم داشته باشد، باید پس از هر بارریختن آب فشار دهند تا غساله آن خارج شود. و درصورتی که فرضا ادرار غلیظ و چسبنده باشد باید اول عین آن رابرطرف نمایند.

مساله 129- اگر بخواهند چیزی را که به ادرار نجس شده با آب کر یا جاری بشویند یک مرتبه شستن کفایت می‎کند، ولی در فرش و لباس و مانند آن بنابراحتیاط فشار یا در آب حرکت دهند تا غساله آن بیرون آید.

مساله 130- اگر چیزی به ادرار پسر شیرخواری که غذا خور نشده نجس شود، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزندکه به تمام جاهای نجس آن برسد و بنابراحتیاط غساله آن جدا شود پاک می‎شود، اگرچه احتیاط مستحب آن است که یک مرتبه دیگر هم آب روی آن بریزند، و در لباس و فرش و مانند آن بنابراحتیاط واجب فشار دهند. و درصورتی که پسر شیرخوار غذا خور شده باشد این حکم شامل او نمی شود و باید مطابق مساله «128» و «12 9» عمل شود، همچنین است بنابراحتیاط اگر از شیر خوک یا شیر زن غیر مسلمان تغذیه کرده باشد.

مساله 131- اگر چیزی به غیر ادرار نجس شود، چنانچه بعد از برطرف کردن عین نجاست یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود پاک می‎گردد، و نیز اگر در دفعه

ناوبری کتاب