صفحه ۳۶۷

جنس اعلا بفروشند، درصورتی که خریدار نمی دانسته می‎تواند معامله را به هم بزند.

مورد پنجم - خریدار و فروشنده در ضمن معامله انجام کاری را شرط کنند یا در ضمن معامله شرط کنند کالا دارای شرایط ویژه ای باشد ولی به آن شرط عمل نکنند، که در این صورت دیگری می‎تواند معامله را به هم بزند، و به آن "خیار تخلف از شرط" می‎گویند.

مورد ششم - در کالای مورد معامله یا عوض مشخص آن عیبی باشد، و آن را "خیار عیب" می پس هرگاه فروشنده یا خریدار بعد از معامله متوجه آن عیب شود بدون حضور و رضایت دیگری می‎تواند معامله را به هم بزند. نامند.

مساله 2072- خیار عیب فوری نیست، هرچند احوط آن است که پس از فهمیدن عیب در مورد به هم زدن معامله یاساقط کردن خیار اقدام کند و آن را تاخیر نیندازد.

مساله 2073- اگر خریدار یا فروشنده بفهمد مال یا عوض مشخصی را که دریافت کرده عیب دارد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال یا عوض آن بوده و او نمی دانسته، می‎تواند معامله را به هم بزند، و اگر در آن تصرف نموده می‎تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را معین نماید و از و اگر معامله به عوض کلی بوده، فروشنده می‎تواند آن را پس دهد و عوض سالم مطالبه نماید. طرف پس بگیرد.

مساله 2074- اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن کالا یا عوض مشخص آن در یکی از آنها عیبی پیدا شود، خریدار یا فروشنده می‎تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشکال دارد، مگر اینکه هردو طرف راضی باشند.

مساله 2075- در چهار صورت خریدار نمی تواند به علت وجود عیب معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد:

الف - چنانچه هنگام معامله از عیب آگاه باشد.

ب - پس از انجام معامله به عیب راضی شود.

ج - هنگام معامله بگوید اگر کالا عیبی داشته باشد پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم.

د - فروشنده هنگام معامله بگوید این کالا را با هر عیبی که دارد می‎فروشم و خریدار هم به این معامله راضی شود، ولی اگر عیبی را معین کند و بعد معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‎تواند برای عیبی که معین نشده معامله را به هم بزند یا اگر در آن تصرف کرده تفاوت قیمت بگیرد.

مساله 2076- در دو صورت اگر خریدار به عیب کالا آگاه شود تنها می‎تواند تفاوت قیمت

ناوبری کتاب