صفحه ۳۶۵

7 - کالای فروخته شده و عوض آن - در صورتی که فروش آنها با وزن یا پیمانه باشد - از یک جنس نباشند.

احکام معامله سلف:

مساله 2063- اگر پولی را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد معامله باطل است، اگرچه این حکم در غیر پول طلاو نقره مبنی بر احتیاط است.

مساله 2064- اگر کالایی را سلف بفروشد و در مقابل آن کالای دیگر یا پول قرار دهد معامله صحیح است، هرچنداحتیاط مستحب آن است که در مقابل کالایی که سلف می‎فروشد پول قرار دهد نه کالای دیگر.

مساله 2065- اگر خریدار بخواهد کالایی را که سلف خریده بفروشد، مساله چهار صورت دارد:

الف - اگر پیش از تمام شدن مدت باشد، بنابراحتیاط واجب به هیچ کسی نمی تواند بفروشد.

ب - اگر پس از تمام شدن مدت و پیش از تحویل گرفتن کالا باشد، به خود فروشنده به هر نحو بفروشد مانعی ندارد، ولی بهتر است یا به کالای دیگر بفروشد و یا همان پولی را که داده بگیرد نه بیشتر.

ج - اگر پس از تمام شدن مدت و پیش از تحویل گرفتن کالا بخواهد آن را به دیگری بفروشد، پس اگر چیزی که سلف خریده با وزن یا پیمانه معامله می‎شود به قیمتی که خریده می‎تواند بفروشد، ولی به قیمت زیادتر یا کمتر محل اشکال است. و اگر از چیزهایی است که بدون وزن و پیمانه معامله می‎شود - مانند: زمین و پارچه و ماشین - فروختن آن هرچند به قیمت بیشتر مانعی ندارد.

د - اگر پس از تحویل گرفتن کالا بخواهد آن را بفروشد، به هر قیمتی که بخواهد می‎تواند بفروشد، چه با وزن و پیمانه معامله شود یا بدون وزن یا پیمانه.

مساله 2066- در معامله سلف کالایی را که فروشنده قرار داد کرده است باید پس از تمام شدن مدت تحویل دهد وخریدار نیز باید قبول نماید، ولی اگر کالایی را که فروشنده می‎دهد بهتر یا پست تر از کالایی باشد که قرار گذاشته اند، خریدار می‎تواند قبول نکند، و اگر کالای دیگری بدهد در صورتی که خریدار راضی شود اشکال ندارد.

مساله 2067- اگر کالایی را که پیش فروش کرده هنگام تحویل نایاب شود و فروشنده نتواند آن را تهیه کند، خریدارمی تواند صبر کند تا فروشنده تهیه نماید یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد.

ناوبری کتاب