صفحه ۳۶۳

انواع معامله

انواع معامله به شرح زیر است:

الف - نقدی:

"معامله نقدی" آن است که مدت در تحویل کالا و عوض آن شرط نشده باشد.

مساله 2056- اگر کالایی را نقد بفروشند خریدار و فروشنده بعد از معامله می‎توانند کالا و نموده و تحویل بگیرند. و تحویل دادن خانه و زمین و مانند آن به این بهای آن را از یکدیگرمطالبه است که آنها را در اختیار خریدار بگذارندکه بتواند در آنها تصرف کند، و تحویل دادن فرش و لباس و کتاب و مانند اینها به این است که طوری در اختیار خریداربگذارند که بگویند آنها را تحویل گرفته و اگر بخواهد به جای دیگر ببرد فروشنده جلوگیری نکند.

ب - نسیه:

"معامله نسیه" آن است که فروشنده کالا را به خریدار بسپارد، ولی قرار بگذارند خریدار بهای آن را در وقت دیگر به فروشنده بدهد.

مساله 2057- در معامله نسیه مدت باید کاملا معلوم باشد، پس اگر کالایی را بفروشد که وجه آن را مثلا هنگام برداشت محصول بگیرد، چون مدت کاملا معلوم نیست معامله باطل است.

مساله 2058- در معامله نسیه فروشنده حق ندارد پیش از پایان مدت طلب خود را مطالبه نماید، ولی اگر خریداربمیرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده می‎تواند پیش از تمام شدن مدت طلب خود را از وارثان او مطالبه نماید.

مساله 2059- در معامله نسیه فروشنده می‎تواند پس از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند طلب خود را از خریدارمطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد باید به او مهلت دهد.

مساله 2060- اگر به خریداری که قیمت کالا را نمی داند نسیه بفروشد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است.و اگر به خریداری که قیمت نقدی کالا را می‎داند با چند در صد گرانتر نسیه بفروشد و او بپذیرد، معامله صحیح است.

مساله 2061- کسی که کالایی را نسیه فروخته اگر پس از گذشت مثلا نیمی از مدت،

ناوبری کتاب