صفحه ۳۶۱

نزد او بماند و از بین برود، بنابراحتیاط واجب باید عوض آن را به صاحبش بپردازد.

خرید و فروش چیزهای وقفی

مساله 2045- خرید و فروش چیزی که وقف شده باطل است، و اگر به گونه ای خراب و فرسوده شود که قابل استفاده مورد نظر وقف کننده نباشد، چنانچه ممکن است آن را در همان محلی که برای آن وقف شده به مصرفی دیگر برسانند، وگرنه به محلی که به مقصود واقف نزدیکتر است مثلا در مسجد دیگر مصرف شود، و در غیر این صورت آن رابفروشند و پول آن را در همان مسجد اول به مصرفی برسانند که به مقصود واقف نزدیکتر باشد. و متصدی فروش آن متولی مسجد است، و اگر متولی ندارد به حاکم شرع مراجعه شود.

مساله 2046- قرار دادن چیزهایی همچون فرش، وسایل چای و لوازم صوتی در جاهایی مانند مساجد، مدارس وحسینیه ها دو صورت دارد:

الف - آن چیز را برای آنجا وقف کرده باشند، که در این صورت فروش آن جایز نیست، مگر به طوری که در مساله پیش گفته شد.

ب - آن چیز را به آنجا تملیک کرده باشند، که در این صورت اختیار آن با متولی موقوفه یا حاکم شرع است، و هر وقت به مصلحت موقوفه باشد می‎توانند آن را به چیز دیگر تبدیل کنند و یا به فروش برسانند.

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

مساله 2047- اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشند - سکه دار باشد یا بدون سکه - در صورتی که وزن یکی از آنهازیادتر از دیگری باشد معامله حرام و باطل است، ولی فروش طلا به نقره یا نقره به طلا در صورت زیادی وزن یکی ازآنها اشکال ندارد.

مساله 2048- فروختن مقداری خاک نقره معدن به همان مقدار نقره خالص، و یا مقداری خاک طلای معدن به همان مقدار طلای خالص محل اشکال است، زیرا در این صورت زمینه ربا وجود دارد. ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره به هر صورت اشکال ندارد.

مساله 2049- صحیح بودن فروش طلا یا نقره به طلا یا نقره مشروط است به اینکه خریدار و فروشنده پیش از جداشدن از یکدیگر جنس و عوض آن را تحویل هم بدهند، و اگر هیچ مقدار از

ناوبری کتاب