صفحه ۳۶

خود او هم نجس می‎شود.

مساله 118- فروختن و عاریه دادن چیز نجسی که می‎شود آن را آب کشید چنانچه نجس بودن آن را به طرف بگوینداشکال ندارد، و چنانچه نگویند محل اشکال است.

مساله 119- اگر چیزی را که عاریه کرده نجس شود، چنانچه بداند صاحبش آن چیز را در خوردن یا آشامیدن و یا درکاری که طهارت در آن شرط است استعمال می‎کند واجب است به او بگوید، بلکه در غیر این صورت نیز بنابر احتیاط به او خبر دهد.

مطهرات

مساله 120- یازده چیز، نجس را پاک می‎کند و به آنها "مطهرات" گفته می‎شود: "آب"، "زمین"، "آفتاب"، "استحاله"، "کم شدن دو سوم آب انگور"، "انتقال"، "اسلام"، "تبعیت"، "ازمیان رفتن عین نجاست"، "استبرای حیوان نجاستخوار"، "غایب شدن مسلمان".

1 - آب:

مساله 121- "آب" با چهار شرط چیز نجس را پاک می‎کند:

الف - مطلق باشد، پس آب مضاف - مثل گلاب - بنابراحتیاط واجب چیز نجس را پاک نمی کند.

ب - پاک باشد.

ج - هنگام شستن چیز نجس مضاف نشود و بو یا رنگ و یا مزه نجاست هم نگیرد.

د - پس از آب کشیدن چیز نجس عین نجاست در آن نمانده باشد.

مساله 122- ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست، ولی در کر یا جاری یعنی اگر رگ آن را ببرند خون از آن می‎جهد. یک مرتبه کفایت می‎کند، اگرچه احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند.

مساله 123- ظرفی را که سگ از آن چیز روان خورده باید نخست با خاک پاک خاکمال کرد، سپس بنابراحتیاط واجب با کمی مخلوط آب و خاک آن را سایید، آنگاه بنابراحتیاط سه بار با آب شست. همچنین ظرفی را که سگ آن را لیسیده ویا آب دهانش را در آن ریخته بنابراحتیاط واجب باید پیش از شستن خاکمال کرد.

مساله 124- ظرفی را که خوک از آن چیز روان خورده باید با آب قلیل هفت بار شست، و در آب کر و جاری نیز احتیاطهفت مرتبه است. و لازم نیست آن را خاکمال

ناوبری کتاب