صفحه ۳۵۸

مساله 2028- اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام خصوصیات معامله را که به واسطه آنهاقیمت مال کم یا زیاد می‎شود بیان نماید، اگرچه به همان قیمت یا کمتر از آن بفروشد، به عنوان مثال باید بگوید که نقدخریده است یا نسیه.

مساله 2029- اگر کالای مرغوب را آمیخته با کالای نامرغوب بفروشد، چنانچه هنگام معامله آن را مشخص کند - مثلادر جایی که روغن را همراه با پیه می‎فروشد بگوید این روغن را می فروشم - خریدار می‎تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر آن را به طور کلی بفروشد و معین نکند - مثلا روغن کلی بفروشد ولی روغن همراه با پیه تحویل دهد - خریدارمی تواند آن را پس دهد و روغن خالص مطالبه نماید.

معاملات مکروه

مساله 2030- انجام بعضی از معاملات مکروه است، از آن جمله:

اول - اینکه کسی ملک خود را بفروشد، ولی اگر با پول آن ملک دیگری بخرد مکروه نیست. دوم - قصابی سوم - کفن فروشی چهارم - معامله با مردمان پست پنجم - معامله بین اذان صبح و طلوع آفتاب ششم - اینکه کارخود را تنها خرید و فروش گندم یا جو و یا مانند اینها قرار دهد. هفتم - اینکه برای خریدن جنسی که دیگری می‎خواهدبخرد داخل معامله او شود.

شرایط فروشنده و خریدار

برای فروشنده و خریدار هفت شرط وجود دارد:

اول و دوم - آنکه عاقل و بالغ باشند.

مساله 2031- معامله با کودکان نابالغ باطل است، گرچه پدر یا جد آنها اجازه داده باشند. ولی معامله با بچه ای که خوب و بد را تشخیص می‎دهد در چیزهای کم قیمتی که معمولا معامله آن برای بچه ها متعارف است مانعی ندارد، به شرط آنکه اطمینان پیدا شود پول یا جنس را ولی آنها در اختیارشان گذاشته است.

مساله 2032- اگر کودک وسیله ای باشد که پول یا جنس را به خریدار یا فروشنده برساند و در واقع دو نفر بالغ بایکدیگر معامله کرده باشند، معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که بچه جنس و پول را به صاحبان آنها می‎رساند.

مساله 2033- در جایی که معامله با بچه صحیح نیست اگر از بچه چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یاپولی را که از او گرفته به صاحبش برگرداند یا از او رضایت بخواهد، و اگر

ناوبری کتاب