صفحه ۳۵۴

مساله 1998- خرید و فروش چیزی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است، و نیز دارویی که عین آن نجس نیست و نجس شده و درمان منحصر به آن است اشکال ندارد، ولی بنابراحتیاط فروشنده باید نجس بودن آن را به خریدار یادآور شود.

مساله 1999- بنابراحتیاط واجب باید دارویی را که عین آن نجس است معامله نکنند، مگر آنکه درمان منحصر به آن باشد.

مساله 2000- اگر چیز پاکی مانند: روغن، نفت و بنزین که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، چنانچه مثلا روغن نجس را برای خوردن بفروشند معامله باطل و عمل حرام است، و اگر برای کاری بخواهند که پاک بودن شرط آن نیست - مانند اینکه بنزین یا نفت را برای سوخت ماشین یا بخاری بخواهند - فروش آن اشکال ندارد، ولی بنابراحتیاطبه خریدار اطلاع دهند.

مساله 2001- خرید و فروش روغن و داروهای روان و عطرهایی که از کشورهای غیر اسلامی وارد می‎شود اگر نجس بودن آن قطعی نباشد اشکال ندارد، ولی چنانچه در کشورهای غیر اسلامی از دست کافر بگیرند و از اجزای حیوانی باشد که خون جهنده دارد نجس است، و معامله آن باطل می‎باشد، بلکه اگر در کشور اسلامی هم از دست کافر بگیرندمعامله آن باطل است، مگر آنکه بدانند از مسلمان خریده است.

مساله 2002- اگر روباه یا پلنگ را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند یا خودش مرده باشد، خرید وفروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.

مساله 2003- خرید و فروش گوشت و پوست و پیه و چرمی که از کشورهای غیر اسلامی می‎آورند یا از دست کافرگرفته می‎شود باطل است، مگر اینکه انسان بداند از حیوانی است که ذبح شرعی شده است.

مساله 2004- خرید و فروش گوشت، پوست، پیه و چرمی که در دست مسلمان است اشکال ندارد، ولی اگر انسان بداند که از کافر گرفته و تحقیق نکرده از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، خریدن آن حرام و معامله باطل است.

مساله 2005- اگر گوشت یا پوست و یا سایر اجزای مردار بجز استفاده در مواردی که پاک بودن در آن شرط است منافع قابل توجه دیگری داشته باشد - مانند اینکه برای خوراک دام و طیور و یا تبدیل آنها به کود و مانند آن توسطدستگاههای جدید مورد بهره برداری قرار گیرد - ظاهرا خرید و فروش آنها به همین قصد اشکال ندارد.

مساله 2006- خرید و فروش خون برای انتفاع حلال جایز است، بنابراین خرید و فروش خون برای تزریق به بیماراشکال ندارد، مگر اینکه گرفتن خون برای خون دهنده ضرر داشته باشد،

ناوبری کتاب