صفحه ۳۵۳

مسائل خرید و فروش

مساله 1993- در خرید و فروش خواندن صیغه عربی شرط نیست، و فروشنده به قصد اینکه مال خود را در مقابل مال دیگری از آن او کند با هر واژه ای بگوید: "این مال را در برابر فلان مبلغ به تو فروختم" و خریدار هم بگوید: "قبول کردم" معامله درست است، بلکه اگر بدون همین گفتار هم فروشنده مال خود را در برابر مبلغی به دیگری بدهد تا ملک او باشد و او هم قبول کند، معامله انجام شده و صحیح است.

مساله 1994- یادگرفتن مسائل داد و ستد و معاملات به اندازه نیاز واجب است.

مساله 1995- اگر انسان نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی که گرفته تصرف کند، ولی چنانچه هنگام معامله احکام آن را می‎دانسته و پس از معامله شک کرده باشد که صحیح انجام داده یا نه، تصرف اواشکال ندارد و معامله صحیح است.

مساله 1996- مستحب است فروشنده در بهای کالا بین مشتریها تفاوت نگذارد و در تعیین قیمت سختگیری نکند، واگر خریدار پشیمان شود و تقاضای به هم زدن معامله را نماید بپذیرد.

مساله 1997- قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه، و اگر دروغ باشد حرام است.

معاملات باطل

در چند مورد معامله باطل است:

مورد اول - خرید و فروش عین نجسی که از آن منفعت حرام برده می‎شود، مثل مشروبات الکلی. ولی خرید و فروش چیزهایی - همچون خون انسان برای تزریق - که منفعت حلال دارند جایز است.

ناوبری کتاب