صفحه ۳۵۲

محترمه - باید به هر شکل ممکن با رعایت درجاتی که گفته شد از آن جلوگیری شود.

مساله 1990- اگر جلوگیری از معصیت بر کتک زدن و سخت گرفتن برگناهکار متوقف باشد جایز است، ولی بایدزیاده روی نشود. و بهتر است در این صورت از مجتهد جامع الشرایط اجازه گرفته شود.

مساله 1991- اگر جلوگیری از معصیت یا اقامه واجب بر مجروح کردن یا کشتن متوقف باشد، باید با اجازه مجتهدجامع الشرایط و با حصول شرایط آن صورت پذیرد و خود سرانه جایز نیست.

مساله 1992- اگر گناه از اموری است که جلوگیری از آن در نظر شارع مقدس از اهمیت ویژه ای برخوردار است وگناهکار به هیچ وجه حاضر به رها کردن گناه نیست، جلوگیری از آن به هر شیوه ممکن جایز بلکه واجب است. مثلا اگرکسی قصد جان فردی را نماید که ریختن خون او جایز نیست، باید به هر شیوه ممکن از او جلوگیری شود، گرچه به کشته شدن مهاجم منتهی شود، و در این مورد اجازه مجتهد جامع الشرایط لازم نیست. ولی در صورتی که جلوگیری به غیر از قتل مهاجم امکان پذیر است، باید به همان اکتفا نماید، و در هر حال اگر از حد لازم تجاوز کند معصیتکار است و احکام متجاوز بر او جاری می‎شود.

ناوبری کتاب