صفحه ۳۵

نرود جاهای دیگر بدن پاک است، مگر اینکه عرق زیاد و متصل باشد، هرچند جابجا نشود. ولی رطوبت تنها و کم موجب سرایت نجاست به جاهای دیگر نمی شود.

مساله 110- اخلاطی که از بینی یا گلو می‎آید اگر غلیظ بوده و خون داشته باشد، جایی که خون دارد نجس و بقیه آن پاک است، پس اگر به بیرون دهان یا بینی برسد، مقداری را که انسان یقین دارد جای نجس اخلاط به آن رسیده نجس ومحلی را که شک دارد پاک می‎باشد.

مساله 111- اگر آب دهان و بینی در داخل به خون برسد و بعد از خارج شدن به خون آلوده نباشد پاک است.

مساله 112- چیزهایی مانند ابزار پزشکی که وارد بدن می‎شود و با نجاست برخورد می‎کند، اگر هنگام بیرون آوردن آلوده به نجاست نباشد پرهیز از آن لازم نیست.

احکام نجاسات:

مساله 113- نجس کردن قرآن به تفصیلی که در مساله «19 0» گفته می‎شود حرام و آب کشیدن آن واجب است.

مساله 114- خوردن و آشامیدن چیز نجس و نیز خورانیدن آن به دیگران حتی به اطفال درصورتی که ضرر قابل توجه داشته باشد حرام است، بلکه اگر ضرر هم نداشته باشد بنابراحتیاط باید از آن خود داری کنند، ولی اگر خود کودک خوراکی را نجس کند و یا با دست نجس آن را بخورد، جلوگیری از او لازم نیست.

مساله 115- اگر انسان ببیند کسی چیز نجسی را می‎خورد یا با لباس نجس نماز می‎خواند، لازم نیست به او بگوید، مگر اینکه طرف به اصل حکم شرعی جاهل باشد، که در این صورت لازم است حکم خدا به او گفته شود.

مساله 116- اگر صاحبخانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است باید به مهمانها بگوید، و اگر یکی از مهمانهابفهمد لازم نیست به دیگران خبر دهد، ولی چنانچه طوری با آنان معاشرت دارد که می‎داند به واسطه نگفتن خود اوهم نجس می‎شود، باید بعد از غذا به آنان بگوید.

مساله 117- اگر جایی از خانه یا فرش کسی نجس باشد و ببیند بدن یا لباس یا چیز دیگر کسانی که وارد خانه اومی شوند با رطوبت به جای نجس رسیده است، لازم نیست به آنان بگوید، مگر اینکه او آنان را دعوت کرده و چیزنجس را در اختیارشان گذاشته باشد، یا اینکه بخواهد یا ناچار باشد با آنان هم غذا شود و می‎داند به واسطه نجس بودن آنان

ناوبری کتاب