صفحه ۳۴۶

مساله 1956- هر نوع رابطه سیاسی یا اقتصادی با دولتهایی - مانند رژیم اشغالگر قدس - که در حال جنگ و ستیز بااسلام و مسلمانان هستند جایز نیست، و بر همه واجب است به هر شیوه ممکن با این گونه روابط مخالفت کنند، وبازرگانانی که با آنها و عواملشان روابط تجاری دارند خائن به اسلام و مسلمانان می‎باشند، و بر همه واجب است با این خیانتکاران قطع رابطه کرده، آنان را به توبه و ترک روابط وادار نمایند.

مساله 1957- بر سران دولتهای اسلامی واجب است در جهت حفظ مصالح اسلام و مسلمانان و دفاع از آنان اختلافات گوناگون خود را در برابر جبهه کفر و استعمار حل و فصل نمایند تا دشمنان اسلام نتوانند از اختلافات آنان سوء استفاده کنند.

مساله 1958- واجب است دولتهای مسلمان بنیه فرهنگی، نظامی و اقتصادی خود را در برابر دولتهای جائر وقدرتمند تقویت کنند تا بتوانند در صحنه های گوناگون از حیثیت اسلام و مصالح مسلمانان دفاع نمایند.

مساله 1959- اگر یکی از کشورهای اسلامی مورد تهاجم نظامی یا اقتصادی بیگانگان قرار گیرد، بر سایر دولتها وملتهای مسلمان واجب است در حد قدرت از آن کشور حمایت نمایند.

مساله 1960- اگر عده ای از مسلمانان به دسته دیگر تجاوز نمایند، بر همه مسلمانان واجب است که با دسته متجاوزو باغی مقابله کنند تا از تجاوز دست بردارند، و قتال با دسته متجاوز در ماههای حرام اشکال ندارد.

مساله 1961- اگر در هرگوشه از جهان مسلمانی مظلوم واقع شود و حقوق اولیه او مورد تجاوز و تعدی قرار بگیرد، برهر فردی که ندای مظلومیت او را می‎شنود واجب است در حد توان کمک نماید، هر چند با اظهار همدردی باشد.

دفاع از حقوق شخصی:

مساله 1962- اگر کسی به خود انسان یا ناموس یا خویشان و بستگان او یا به مسلمانی دیگر به قصد کشتن یا تجاوزهجوم آورد، بر انسان واجب است به هر صورت ممکن دفاع نماید، هرچند منجر به کشته شدن مهاجم شود. ولی بایدسعی کند تا وقتی که راه خفیفتر یا فرار میسر است، دست به کار شدید و خشن نزند.

مساله 1963- اگر انسان نتواند به تنهایی از جان و ناموس خود دفاع کند واجب است از دیگران کمک بگیرد، هرچنداز ظلمه باشند.

مساله 1964- اگر دزدی به قصد بردن مال انسان یا بستگان او هجوم آورد، انسان حق دارد با

ناوبری کتاب