صفحه ۳۴۵

مساله 1950- کشتن اسرای شورشیان مسلح (بغاة) در صورتی که از ناحیه آنان احساس خطری نشود و نیز به بردگی گرفتن آنان جایز نیست، بلکه یا باید آزاد شوند و یا مطابق مصلحت مدتی در زندان نگاه داشته و سپس آزاد گردند.

ب - جهاد دفاعی:

مساله 1951- اگر دشمن به بلاد مسلمانان و مرزهای آنها هجوم آورد بر همه واجب است به هر وسیله ممکن و با نثارمال و جان از آن دفاع نمایند، و در این امر نیازی به اجازه حاکم شرع نیست.

مساله 1952- اگر مسلمانان متوجه شوند که بیگانگان نقشه چیرگی بر کشورهای اسلامی را کشیده اند و چه بسا ممکن است از راه عوامل دست نشانده خود بر کشورهای اسلامی چیره شوند، واجب است با هر وسیله ممکن طرح و نقشه های آنان را بر هم زده و از سلطه آنان جلوگیری نمایند، چه تسلط آنان سیاسی باشد یا نظامی یا فرهنگی و یااقتصادی.

مساله 1953- اگر بیگانگان از راه تجسس یا فرستادن امواج توسط رادیو یا ماهواره در صدد ضربه زدن به اعتقادات وفرهنگ مسلمانان باشند، دفاع از فرهنگ و اعتقادات اسلامی بر هر مسلمانی واجب است، و شایسته است از راه تقویت فرهنگ و اعتقادات مسلمانان از ضربه زدن دشمن به آن جلوگیری شود، و از راههای دیگر - مگر در مواردضرورت - استفاده نشود.

مساله 1954- بستن پیمانهای سیاسی و تجاری میان یکی از دولتهای اسلامی با بیگانگان اگر به مصلحت اسلام ومسلمانان نباشد جایز نیست، و بر سایر دولتهای اسلامی و نیز ملتهای مسلمان واجب است دولت اسلامی طرف قرارداد را به قطع روابط وادار کنند.

مساله 1955- اگر برخی از سردمداران کشورهای اسلامی موجب بسط نفوذ سیاسی یا اقتصادی و یا نظامی بیگانگان شوند که مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه این خیانت خود به خود از مقام خویش منعزل می‎شوند، و بر مسلمانان واجب است به هر شیوه ممکن و با رعایت موازین شرعی آنان را مجازات نمایند.

ناوبری کتاب