صفحه ۳۴۳

مالی دارند واجب است به اندازه قدرت کمک نمایند.

مساله 1938- شرکت در جهاد ابتدایی یا دفاعی واجب کفایی است، پس اگر افراد به اندازه کافی شرکت نکنند، برهمه کسانی که شرایط آن را داشته باشند واجب است که به جهاد بروند.

مساله 1939- اگر پدر و مادر فرزند را از شرکت در جهاد ابتدایی یا دفاعی نهی نمایند، در صورتی که جهاد بر او واجب عینی باشد نهی آنان تاثیری ندارد و باید در جهاد شرکت کند، ولی اگر جهاد بر او واجب کفایی است و نیروی کافی در جبهه حضور داشته باشد، چنانچه شرکت در جهاد موجب اذیت و آزار پدر و مادر باشد مخالفت با آنان جایزنیست.

الف - جهاد ابتدایی:

مساله 1940- جهاد ابتدایی واجب کفایی است، و زمانی واجب می‎شود که امکانات و شرایط آن موجود باشد و امام معصوم (ع) یا حاکم جامع الشرایط به آن امر نماید.

مساله 1941- شروع جهاد ابتدایی در ماههای حرام ماههای حرام عبارتند از ( رجب)، (ذی قعده)، (ذی حجة) و (محرم). جایز نیست، ولی اگر کفار در ماههای حرام به مسلمانان حمله نمایند دفاع واجب است.

مساله 1942- با سه دسته جهاد ابتدایی جایز است:

الف - کفار اهل کتاب (یهود، نصاری و مجوس) یا غیر اهل کتاب، در صورتی که در پناه اسلام نباشند.

ب - کفاری که زندگی تحت حاکمیت اسلام را با شرایطی پذیرفته اند ولی به شرایط مقرره عمل نکرده و نقض عهدنمایند، اما هرگاه به شرایط مقرره ملتزم باشند، باید جان و مال و آبروی آنان حفظ شود و حقوق مشروع و قانونی آنان مراعات گردد.

ج - شورشیان مسلح (بغاة)، و اینها گروههایی هستند که بدون حق و به انگیزه باطل به قصد تغییر حکومت صالح اسلامی و یا به دست گرفتن قدرت یا به بهانه اصلاح امور شورش مسلحانه نمایند، و فرقی نیست که شورش آنان به صورت جنگ منظم باشد یا جنگ چریکی یا کودتا، علیه حکومت امام معصوم (ع) باشد یا فقیه جامع الشرایط.

ناوبری کتاب