صفحه ۳۴۱

"عمره مفرده" است، و در همه اوقات سال می‎توان آن را بجا آورد و نسبت به عمره ماه رجب تاکید بسیار شده است. واجبات عمره مفرده که باید در آنها قصد قربت داشته باشد عبارت است از: "نیت"، "احرام"، "طواف خانه خدا"، "نماز طواف"، "سعی بین صفا و مروه"، "تراشیدن سر یا تقصیر"، "طواف نسا ء" و"نماز طواف نساء". تفصیل و احکام هر یک از موارد و احکام حج و عمره در "مناسک حج" بیان شده است.

ناوبری کتاب