صفحه ۳۴۰

دوم - احرام حج تمتع، که مانند احرام عمره است، جز اینکه در احرام حج باید از مکه معظمه به نیت حج تمتع محرم شود.

سوم - وقوف به عرفات، یعنی محرم به احرام حج در ظهر روز عرفه - نهم ذی حجة - به قصد قربت در عرفات باشد ودر آنجا نیت وقوف کند. و بنابراحتیاط از اول ظهر به عرفات برود و تا مغرب شرعی در آنجا بماند.

چهارم - وقوف به مشعر، به این ترتیب که شخص حاجی پس از انجام وقوف به عرفات هنگام مغرب شب عید به طرف "مشعر الحرام" کوچ کند، به گونه ای که نماز مغرب و عشا را در مشعر بخواند. وقوف به مشعر باید به قصد قربت انجام شود و وقت آن از طلوع فجر تا طلوع آفتاب است، و بنابر احتیاط شب دهم را نیز تا طلوع فجر به قصد قربت درمشعر به سر برد.

پنجم و ششم و هفتم - واجبات منی در روز عید قربان که عبارت است از:

الف - رمی جمرة عقبه، یعنی انداختن هفت ریگ به آن به پیروی از حضرت ابراهیم (ع) که در این مکان شیطان را رمی کرد.

ب - قربانی، و مخیر است شتر یا گاو و یا گوسفند را قربانی کند، و غیر از این سه حیوان سایر حیوانات کفایت نمی کند.

ج - تراشیدن سر و یا تقصیر (کوتاه کردن مو یا ناخن)، و حاجی بین این دو مخیر می‎باشد، ولی زنان فقط باید تقصیرکنند. همچنین کسی که سال اول حج اوست بنابراحتیاط واجب باید سر خود را بتراشد.

هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم - اعمال مکه مکرمه که به ترتیب عبارت است از: "طواف"، "نماز طواف"، "سعی بین صفا و مروه"، "طواف نساء" و "نماز طواف نساء".

سیزدهم و چهاردهم - اعمال منی در روزهای یازدهم، دوازدهم و برای بعضی سیزدهم ذی حجة که عبارت است از:

الف - بیتوته در منی، یعنی ماندن شب در آنجا

ب - رمی جمرات سه گانه (اولی، وسطی و عقبة)، و در هر روز باید به هریک از جمرات سه گانه هفت ریگ بزند.

عمره مفرده

مساله 1933- از جمله مستحبات موکده که در روایات از آن به "حج اصغر" تعبیر شده

ناوبری کتاب