صفحه ۳۴

مساله 102- اگر بداند یکی از دو ظرف یا دو لباسی که هر دوی آنها در اختیار اوست نجس شده و نداند کدام است، باید از هر دو پرهیز نماید.

مساله 103- کسی که در طهارت و نجاست دچار وسواس است، باید بدون توجه به وسوسه های نفسانی به متعارف مردم نگاه کرده و ببیند آنها در چه مواردی یقین به طهارت و نجاست پیدا می‎کنند و همانند آنان عمل نماید، همچنین است اگر در مسائل وضو، غسل و سایر عبادات وسواس داشته باشد. اگر چنین شخصی به وسوسه های نفسانی خوداعتنا نماید، شیطان در او طمع کرده و بتدریج در اعتقادات و امور روزمره او نیز شک و تردید ایجاد می‎نماید.

راه نجس شدن چیزهای پاک :

مساله 104- اگر چیز نجسی به چیز دیگری که پاک است برسد، درصورتی که هر دو یا یکی از آنها چنان تر باشد که تری یکی به دیگری سرایت کند، آن چیز پاک هم نجس می‎شود، ولی اگر رطوبت چندان نباشد که به دیگری سرایت کند، چیزی که پاک بوده نجس نمی شود.

مساله 105- اگر چیزی با چند واسطه به نجس اصلی مرتبط شود و زیادی واسطه به سه تا یا بیش از آن برسد، به گونه ای که عرفا حکم به سرایت نجاست نشود، اجتناب از آن لازم نیست، هر چند احوط است.

مساله 106- زمین و پارچه و مانند آن اگر رطوبت داشته باشد، هر قسمتی که نجاست به آن برسد نجس می‎شود وجاهای دیگر آن پاک است، مگر اینکه رطوبت آن حرکت کند و جابجا شود و یا آب آن زیاد و متصل باشد، هر چندجریان نداشته باشد.

مساله 107- هرگاه یک نقطه از مایعات روان - همچون شیر، دوغ و شربت - نجس شود همه آن نجس می‎شود، ولی اگر یک نقطه از مایعات غیر روان - مانند عسل و روغنی که روان نیست - نجس شود همان نقطه نجس است، و می‎توان از باقیمانده آن استفاده نمود. و نشانه روان بودن این است که اگر مقداری از آن را برداریم فورا جای آن پر شود.

مساله 108- اگر مگس یا حشره ای دیگر از روی چیز نجسی که تر است برخاسته و روی چیز دیگری که پاک است بنشیند، چنانچه انسان یقین کند که نجاست به چیز پاک رسیده، چیز پاک نیز نجس می‎شود.

مساله 109- اگر جایی از بدن نجس شود و عرق آن به جای دیگر برود، یا چند قطره آب روی آن بریزد و به جای دیگربرود، آنجا هم نجس می‎شود. و اگر عرق به جای دیگر

ناوبری کتاب