صفحه ۳۳۹

صورت حج تمتع

"حج تمتع" مرکب از دو عمل عبادی "عمره تمتع" و "حج تمتع" می‎باشد که به ترتیب زیر بیان می‎شود:

1 - عمره تمتع:

مساله 1931- در عمره تمتع شش چیز واجب است:

اول - نیت عمره تمتع

دوم - احرام از یکی از میقاتها، و در احرام سه چیز واجب است:

الف - نیت ب - پوشیدن دوجامه احرام که یکی را"ازار" و دیگری را "رداء" می‎نامند. ج - تلبیه، یعنی گفتن "لبیک" بدین نحو: "لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لک والملک (لک) لا شریک لک لبیک" .

سوم - طواف خانه خدا، به این ترتیب که با شروع از حجرالاسود هفت مرتبه دور خانه خدا بگردد، و به هر دور آن یک "شوط" گفته می‎شود.

چهارم - نماز طواف، به این ترتیب که بعد از تمام شدن طواف واجب، پشت مقام ابراهیم (ع) دو رکعت نماز به قصد"نماز طواف" بخواند.

پنجم - سعی بین صفا و مروه، یعنی پس از نماز طواف بین "صفا" و "مروه" را که دو کوه معروفند سعی کند، به این صورت که از صفا شروع کند و به مروه برود و از مروه به صفا برگردد. و سعی باید هفت مرتبه باشد و هر مرتبه را یک "شوط" می‎گویند، به این شکل که از "صفا به مروه" یک شوط است و از "مروه به صفا" نیز یک شوط به حساب می‎آید، پس هفت شوط از صفا شروع و به مروه ختم می‎گردد.

ششم - تقصیر، یعنی پس از سعی به قصد قربت و با نیت خالص مقداری از ناخنهای دست یا پا و یا مقداری از موی سریا شارب و یا ریش خود را بزند، و بهتر بلکه احوط آن است که به زدن ناخن اکتفا نکند و مقداری از مو را نیز بزند. وتراشیدن سر و کندن مو کفایت نمی کند.

2 - حج تمتع:

مساله 1932- واجبات حج تمتع چهارده چیز است:

اول - نیت حج تمتع

ناوبری کتاب