صفحه ۳۳۸

می‎شود، ولی اگر وصیت کرده باشد که از یک سوم دارایی اوبردارند از یک سوم آن برداشته می‎شود.

مساله 1928- در "نایب" چند شرط معتبر است:

1 - بنابراحتیاط واجب بالغ باشد.

2 - عاقل باشد.

3 - شیعه اثنی عشری باشد.

4 - مورد وثوق و اطمینان باشد که اعمال را صحیح انجام می‎دهد.

5 - هنگام نایب شدن اجمالا اعمال و احکام حج را بداند.

6 - در آن سال حج واجب به عهده خودش نباشد.

7 - از انجام حج یا بعضی از اعمال آن معذور و ناتوان نباشد، و اگر اجیر شود تا از طرف دیگری حج بجا آورد وخودش نتواند برود و بخواهد دیگری را از طرف خود بفرستد، باید از کسی که او را اجیر کرده اجازه بگیرد.

مساله 1929- نیابت زن و مرد از یکدیگر جایز است، همچنین "صروره" یعنی کسی که تا حال نایب شود. و کسی که از طرف دیگری برای حج اجیر شده باید طواف نسا حج بجا نیاورده می‎تواند ء را از طرف او بجا آورد، و اگر بجانیاورد همسر (زن باشد یا مرد) بر اجیر حرام می‎شود.

اقسام حج:

مساله 1930- حج بر سه قسم است: حج تمتع، حج افراد و حج قران.

"حج تمتع" وظیفه کسی است که فاصله وطنش تا مکه معظمه شانزده فرسخ یا بیشتر باشد، "حج افراد" و "حج قران"نیز وظیفه کسی است که اهل خود مکه یا اطراف آن تا کمتر از شانزده فرسخ باشد. البته در بعضی از موارد وظیفه برخی افراد بیمار یا معذور از حج تمتع به حج افراد تبدیل می‎شود.

هر سه قسم حج در بیشتر اعمال مشترک هستند، ولی در حج تمتع عمره پیش از حج و وابسته به حج و همچون جزئی از آن می‎باشد که باید در یک سال و در ماههای حج بجا آورده شود، ولی در حج افراد و حج قران عمره کاملا مستقل واز حج جداست. همچنین در حج تمتع در روز عید قربان در منی قربانی واجب است و از اعمال آن می‎باشد، و در حج قران قربانی از ابتدا مقرون با احرام است و باید تا روز عید در منی همراه باشد، ولی در حج افراد اصلا قربانی واجب نیست.

ناوبری کتاب