صفحه ۳۳۷

رفت و در آنجا استطاعت حج را با همه شرایط آن پیدا کرد، حج بر او واجب می‎شود و از حجة الاسلام کفایت می‎کند.

مساله 1923- اگر از طرف دولت برای حج در سالهای آینده ثبت نام می‎کنند و راهی برای حج جز این طریق نیست، کسانی که هنگام ثبت نام استطاعت مالی دارند واجب است اسم خود را بنویسند، هرچند در همان سال قرعه به نامشان اصابت نکند. و اگر کوتاهی نمایند و ثبت نام نکنند حج بر آنان ثابت شده است. بلکه اگر کسی فعلا استطاعت مالی ندارد ولی می‎داند که به زودی مستطیع می‎شود و در آن وقت دیگر ثبت نام نمی کنند، در این صورت هم اگرمی تواند باید اسم خود را بنویسد.

مساله 1924- اگر کسی مستطیع شود و حج بجا نیاورد و بعد فقیر شود، باید گرچه به زحمت باشد بعدا حج بجا آورد.و اگر به هیچ قسم نتواند حج برود، چنانچه کسی او را برای حج اجیر کند باید به مکه برود و حج کسی را که برای اواجیر شده بجا آورد و تا سال بعد در مکه بماند و برای خود حج نماید، ولی اگر ممکن باشد که اجیر شود و اجرت رانقد بگیرد و کسی که او را اجیر کرده راضی شود که حج او در سال بعد انجام شود، باید سال اول برای خود، و سال بعدبرای کسی که اجیر شده حج نماید.

مساله 1925- اگر در سال اولی که مستطیع شده بدون سستی و تاخیر به مکه رود و در وقت معینی که دستور داده اندبه عرفات و مشعرالحرام نرسد، چنانچه در سالهای بعد مستطیع نباشد حج بر او واجب نیست، ولی اگر از سالهای پیش مستطیع بوده و نرفته، اگرچه به زحمت باشد باید حج بجا آورد.

مساله 1926- اگر در سال اولی که مستطیع شده به حج نرود و بعد فقیر شود یا به واسطه پیری یا بیماری یا عذردیگری نتواند حج را بجا آورد و از اینکه خودش در آینده بتواند به حج برود نا امید باشد، باید نایب بگیرد، بلکه اگر درهمان سالی که مستطیع شده از رفتن به حج ناتوان باشد و از اینکه در آینده بتواند انجام دهد نیز نا امید باشدبنابراحتیاط واجب باید نایب بگیرد.

نیابت در حج:

مساله 1927- کسی که حج بر او واجب شده چنانچه آثار مرگ در او ظاهر شود، باید وصیت کند که به جای او حج بجا آورند، و اگر از دنیا برود مخارج حج به مقدار حج از میقات از اصل مال او برداشته می‎شود. و اگر نایب گرفتن ازمیقات ممکن نباشد همه مخارج از اصل مال او برداشته

ناوبری کتاب