صفحه ۳۳۶

تکفل خود دارد ازدست ندهد، پس اگر با رفتن به حج مجبور شود مثلا زمین کشاورزی خود را بفروشد یا سرمایه و یا منبع درآمد خود راکه مورد احتیاج اوست صرف حج کند و پس از بازگشت چیزی که با آن کسب کند نداشته باشد مستطیع نیست.

مساله 1917- کسی که بدون داشتن خانه ملکی نیاز او برطرف نمی شود و به مشقت می‎افتد، وقتی حج بر او واجب می‎شود که پول خانه را هم داشته باشد.

مساله 1918- زنی که می‎تواند به حج برود اگر بعد از برگشتن مالی از خود نداشته باشد و شوهرش هم مثلا فقیر باشدو نتواند مخارج او را بدهد و ناچار شود که به سختی زندگی کند، حج بر او واجب نیست، ولی اگر شوهرش تمکن داردو مخارج او را می‎دهد با داشتن هزینه رفت و برگشت مستطیع می‎شود.

مساله 1919- کسی که در راه حج برای خدمت یا رانندگی یا خبرنگاری و امثال اینها اجیر می‎شود، یا به عنوان روحانی کاروان یا ناظر یا پزشک یا پرستار و یا عناوین دیگر او را به حج می‎برند و می‎تواند با انجام کارش بدون زحمت حج کامل را بجا آورد و هزینه افراد تحت تکفل خود را نیز تا هنگام برگشت دارد، پس از پذیرفتن این قبیل خدمات حج بر او واجب می‎شود، و در این قبیل افراد لازم نیست بعد از برگشتن سرمایه و ملکی داشته باشند.

مساله 1920- اگر مخارج رفت و برگشت سفر حج و مخارج عائله کسی را در مدتی که به حج می‎رود و برمی گردد به او بدهند که حج بجا آورد ولی ملک او نکنند، در صورتی که اطمینان داشته باشد از او پس نمی گیرند حج بر او واجب می‎شود. همچنین اگر این مخارج را به او ببخشند و شرط کنند که حج بجا آورد، بنابراحتیاط واجب باید قبول نماید وحج بر او واجب می‎شود، هرچند قرض داشته باشد و موقع برگشتن مالی که بتواند با آن زندگی کند نداشته باشد، ولی اگر قبول بخشش برای او مستلزم ذلت و خواری باشد قبول آن واجب نیست.

مساله 1921- کسی که مخارج او را داده اند و حج بر او واجب شده و آن را بجا آورده، چنانچه مالی از خود پیدا کندلازم نیست دوباره به حج برود، هرچند احوط است.

مساله 1922- میزان در وجوب حج، استطاعت از جایی است که فعلا در آنجا می‎باشد. پس اگر کسی در وطن خودسکونت دارد و در آنجا مستطیع نیست حج بر او واجب نمی باشد، هرچند به مقدار حج میقاتی (حج میقاتی) به حجی می‎گویند که کسی برای خود یا به نیابت دیگری از میقات قصد حج کند، در مقابل (حج بلدی) که انسان برای خود یا به نیابت دیگری از بلد و شهر خود به قصد حج حرکت می‎کند. مال داشته باشد. ولی اگر برای کاری به میقات رفت یا مثلا برای تجارت به جده

ناوبری کتاب