صفحه ۳۳۲

می‎تواند پرداخت فطره را تا ظهر روز عید تاخیربیندازد.

مساله 1900- اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، احتیاط واجب آن است که بعدا به قصد قربت مطلقه و بدون نیت ادا و قضا پرداخت کند، ولی اگر مقدار زکات را به قصد زکات پیش از ظهر جدانموده، هنگام پرداخت به قصد زکات بپردازد.

مساله 1901- اگر فطره را جدا کرده باشد نمی تواند مصرف کند یا آن را عوض نماید.

مساله 1902- اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تاخیرانداخته است باید عوض آن را بدهد. و اگر دسترسی به فقیر نداشته ضامن نیست، مگر آنکه در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد.

مساله 1903- اگر در محل خودش مستحق پیدا شود احتیاط واجب آن است که فطره را به جای دیگر منتقل نکند، واگر به جای دیگر ببرد و تلف شود ضامن است، مگر اینکه با مطالبه حاکم شرع جامع الشرایط یا نماینده او به جای دیگر منتقل کرده باشد.

مساله 1904- کسی که می‎خواهد قیمت فطره را بپردازد - چنانچه قیمتها به حسب زمان و مکان مختلف باشد - قیمت همان مکان و همان وقتی که می‎خواهد فطره را بپردازد ملاک می‎باشد.

مساله 1905- اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی است نصف صاع (یک کیلو و ه نیم) بدهد کفایت نمی کند، بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد.

مساله 1906- انسان نمی تواند نصف فطره را از یک جنس و نصف دیگر آن را از جنس دیگر بپردازد، و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد، ولی اگر مخلوط از دو جنس غذای غالب مردم آن محل باشد اشکال ندارد.

مساله 1907- کسی که فطره چند نفر را می‎دهد لازم نیست همه را از یک جنس بدهد، و می‎تواند فطره بعضی را ازیک جنس و بعضی دیگر را از جنس دیگر یا قیمت آن بپردازد.

مصرف زکات فطره:

مساله 1908- احتیاط آن است که زکات فطره را فقط به شیعیانی که فقیر و مسکین هستند بدهند. ولی فقیری که به اوفطره می‎دهند لازم نیست عادل باشد، هرچند به کسی که فطره را در

ناوبری کتاب