صفحه ۳۳۱

مساله 1891- فطره کودکی که از مادر یا دایه شیر می‎خورد بر عهده کسی است که مخارج مادر یا دایه را تامین می‎کند، ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی دارد، فطره طفل بر کسی واجب نیست. و اگر برای شیردادن کودک اجرت می‎گیرند، فطره کودک بر عهده اجرت دهنده است نه آن کسی که مخارج مادر یا دایه را می‎پردازد.

مساله 1892- اگر انسان کسی را برای کاری اجیر نماید و شرط کند مخارجش را بدهد، در صورتی که به شرط خودعمل کند و عرفا نان خور او حساب شود باید فطره او را بپردازد، ولی اگر اجیر در زندگی مستقل باشد - نظیر کارمندان ادارات و کارگران کارخانه ها - باید زکات فطره را خودش بدهد. و بنابراحتیاط واجب حکم سربازان پادگانها نیز همین است.

مساله 1893- انسان اگرچه مخارج عائله اش را از مال حرام بدهد باید فطره آنان را از مال حلال بپردازد.

مساله 1894- کسی که پیش از غروب شب عید فطر دارای شرایط پرداخت زکات فطره بوده اگر پس از غروب بمیرد، باید فطره او و عائله اش را از مال او بپردازند، ولی اگر پیش از غروب بمیرد واجب نیست فطره او و عائله اش را از مال او بدهند.

مساله 1895- پرداخت فطره پیش از ماه رمضان و بنابراحتیاط در ماه رمضان صحیح نیست، ولی اگر در ماه رمضان یاپیش از آن به فقیر قرض بدهد و بعد از آنکه فطره بر او واجب شد طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد، به شرط آنکه شرایط در فقیر باقی باشد و فقیر توجه به قرض بودن آن داشته باشد و به همین قصد قبول کند.

مساله 1896- اگر فطره را از چیز معیوب بدهد بنابراحتیاط واجب کافی نیست، ولی اگر در جایی باشد که خوراک غالب آنان معیوب است اشکال ندارد.

مساله 1897- گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می‎دهد باید به جنس دیگر یا خاک مخلوط نباشد، یا اگر مخلوطاست چیزی که مخلوط شده به قدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد، و اگر بیش از این مقدار باشد در صورتی صحیح است که خالص آن به یک صاع - یعنی سه کیلوگرم - برسد و تصفیه آن مشکل و خارج از متعارف نباشد.

مساله 1898- بنابراحتیاط نمی تواند جنس معیوب یا مخلوط را به عنوان قیمت فطره بپردازد، بلکه قیمت آن باید باپول متعارف حساب شود و پول پرداخت گردد.

مساله 1899- کسی که نماز عید فطر می‎خواند بنابراحتیاط واجب فطره را پیش از نماز عید فطر بدهد، و اگر مستحق آن موجود نیست آن را جدا نماید، ولی اگر نماز عید نمی خواند

ناوبری کتاب