صفحه ۳۳۰

در شب عید نان خور او محسوب است، و نیز فطره کسی که انسان به پرداخت مخارج او وادار شده است، و احوط آن است که خود آنها هم اگر واجد شرایط هستند بپردازند.

مساله 1882- فطره مهمانی که پس از غروب شب عید فطر وارد شده بر صاحبخانه واجب نیست، ولی اگر پیش ازغروب او را دعوت کرده باشد و درخانه او افطار کند، بنابراحتیاط هر دو زکات فطره را بدهند.

مساله 1883- کافری که پس از غروب روز آخر ماه رمضان مسلمان شده، و فقیری که پس از غروب توانگر شده، وکسی که هنگام غروب دیوانه می‎باشد فطره بر او واجب نیست، همچنین دادن فطره برای کودکی که پس از غروب به دنیا آمده لازم نیست، ولی بیهوشی که بعد از غروب به هوش می‎آید احوط آن است که زکات فطره را پرداخت نماید.

مساله 1884- اگر پیش از غروب بچه بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنی شود، در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد باید زکات فطره را بدهد.

مساله 1885- کسی که موقع غروب شب عید فطر زکات فطره بر او واجب نیست، اگر تا پیش از ظهر روز عیدشرطهای واجب شدن فطره در او پیدا شود بهتر است زکات فطره را بدهد.

مساله 1886- اگر انسان نان خور کسی باشد و پیش از غروب شب عید فطر نان خور فرد دیگری شود، فطره او برکسی که نان خور او شده واجب است، مثلا اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود شوهرش باید فطره او رابدهد.

مساله 1887- کسی که دیگری باید فطره او را بپردازد پرداخت آن بر خود او واجب نیست، هرچند بداند آن شخص عمدا فطره را نمی دهد، ولی اگر از روی فراموشی ندهد بنابراحتیاط واجب خودش فطره خود را بپردازد. و اگر شخص غنی مهمان فقیر شود بنابراحتیاط واجب خودش زکات فطره خود را بدهد، هرچند فقیر هم با زحمت آن را بپردازد، بلکه اگر او نپردازد بنابراقوی خودش بپردازد.

مساله 1888- کسی که فطره او بر دیگری واجب شده اگر فطره خود را بدهد، از عهده کسی که فطره بر او واجب شده برداشته نمی شود، مگر اینکه با اجازه و به نیابت از او پرداخته باشد.

مساله 1889- اگر کسی همزمان نان خور دو نفر حساب شود، فطره او به شرکت بر آن دو نفر واجب است.

مساله 1890- فطره زنی که شوهرش مخارج او را نمی دهد بر کسی است که زن نان خور اوست، و اگر نان خور کسی نیست، چنانچه فقیر نباشد باید خود او بپردازد.

ناوبری کتاب