صفحه ۳۲۹

زکات فطره

"زکات فطره" یکی از زکاتهای واجبی است که همه ساله بر هر مکلف - مطابق شرایطی که گفته خواهد شد - واجب می‎شود و به مصرف فقرا و مستمندان جامعه می‎رسد، در حقیقت زکات فطره زکات بر بدنهاست، در مقابل زکات اموال که زکات بر داراییهای مردم می‎باشد. زکات فطره انسان را از مرگهای ناگهانی در آن سال حفظ می‎کند، و مطابق بعضی از روایات تمامیت روزه رمضان به زکات فطره است، چنانکه تمامیت نماز به صلوات بر پیامبر اکرم (ص) می‎باشد.بر گرفته از وسائل الشیعه، کتاب الزکاه، باب 1 از ابواب (زکاة الفطره)، حدیث 5.

مساله 1876- کسی که هنگام غروب شب عید فطر "بالغ" و "عاقل" باشد و "بیهوش" و "فقیر" و "بنده" نباشد، بایدبرای خودش و هریک از نان خورهای خود یک صاع - که تقریبا سه کیلوگرم است - گندم یا جو یا خرما یا کشمش یابرنج یا ذرت و یا مانند آن را به فقیر بدهد، و اگر پول یکی از اینها را هم بپردازد کافی است.

مساله 1877- بنابراحتیاط فطره را از آنچه که غذای متعارف مردم شهر اوست بدهد، هرچند معمولا چیز دیگری هم با آن می‎خورند. و بهتر است از آنچه غذای معمولی خود و خانواده اوست بپردازد.

مساله 1878- کسی که توان تامین مخارج سالیانه خود و نا ن خورهای خود را ندارد و کسبی هم ندارد که بتواندمخارج خود و آنها را تامین نماید و فرد دیگری هم مخارج او و نان خورهایش را به صورت تبرعی تامین نمی کند "فقیر"است و دادن زکات فطره بر او واجب نیست، بلکه می‎توان زکات فطره را به او پرداخت نمود.

مساله 1879- از آنجا که پرداخت زکات فطره مانند زکات مال عبادت است، باید هنگام پرداخت آن قصد انجام فرمان خدا (قصد قربت) کرده و نیت فطره نیز بنماید.

مساله 1880- انسان باید فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان خور او حساب می‎شوند پرداخت کند، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهردیگر.

مساله 1881- فطره مهمانی که پیش از غروب روز آخر ماه رمضان با رضایت صاحبخانه وارد شده و نان خور اوحساب می‎شود بر صاحبخانه واجب است، همچنین است بنابراحتیاط واجب فطره مهمانی که بدون رضایت و پیش از غروب وارد شده و مدتی نزد او می‎ماند به گونه ای که

ناوبری کتاب