صفحه ۳۲

9 - شراب:

مساله 87- شراب و هر چیز مست کننده ای که به خودی خود روان باشد نجس و خوردن آن حرام و موجب حدشرعی است، و اگر مثل بنگ و حشیش روان نباشد و در آن آب بریزند که روان شود پاک است، ولی خوردن آن حرام است.

مساله 88- الکلهایی که در امور پزشکی و برای ضد عفونی و در مواردی برای رنگ آمیزی به کار می‎رود، اگر انسان نداند از چیز مست کننده روان ساخته شده پاک است، و اگر بداند از چیز مست کننده روان گرفته شده نجس است.

مساله 89- استفاده از عطرها یا ادکلنها درصورتی که انسان نداند از چیز مست کننده روان ساخته شده است اشکال ندارد.

مساله 90- اگر از نفت که عنصر مایع و روان است الکل به دست آورند، درصورتی که مست کننده نباشد پاک است.

مساله 91- انگور و آب انگوری که به خودی خود جوش آمده نجس و حرام است، و اگر به واسطه پختن جوش بیایدخوردنش حرام است، و بنابراحتیاط واجب باید از آن و همچنین از خرما، مویز، کشمش و آب آنها اگر جوش بیاید و یاجوش بیاورند پرهیز نمود، و چنانچه شک کنند جوش آمده یا نه پرهیز لازم نیست. پس اگر کشمش را لابلای پلو یامیان دلمه و مانند آن بگذارند و شک کنند که مغز آن جوش آمده پاک و حلال است.

10 - فقاع:

مساله 92- "فقاع" که از جو گرفته می‎شود و به آن "آبجو" می‎گویند نجس و خوردن آن حرام است، ولی آبی که به دستور طبیب از جو می‎گیرند و به آن "ماء الشعیر" می‎گویند و به هیچ وجه مست کننده نیست پاک و خوردن آن حلال است.

11 - عرق جنب از حرام:

مساله 93- بنابراحتیاط واجب باید از عرق کسی که از راه حرام جنب شده - مانند عرق کسی که در حال زنا یا لواط یااستمنا ء و... و یا بعد از آن از بدن او بیرون می‎آید - اجتناب شود، و نباید با بدن و لباس آلوده به این عرق نمازبخوانند.

مساله 94- بنابراحتیاط واجب باید از عرق جنابت کسی که با زن خود در وقتی که نزدیکی با او حرام است - مانند:وقت حیض، نفاس و یا در حال روزه ماه رمضان - نزدیکی

ناوبری کتاب