صفحه ۳۱۵

و چنانچه بر اثر آب کردن وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی راکه پیش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد.

نصاب طلا و نقره:

مساله 1783- "طلا" دارای دو نصاب است:

اول - بیست مثقال شرعی برابر با پانزده مثقال معمولی (معادل ‏70/312 گرم)، که در این صورت اگر شرایط دیگر را هم داشته باشد زکات آن یک چهلم - یعنی ‏1/757 گرم - خواهد بود.

دوم - چهار مثقال شرعی برابر با سه مثقال معمولی (معادل 1 4 /062 گرم) است که به نصاب اول افزوده می‎شود، ودر این صورت باید زکات تمام هجده مثقال معمولی (‏84/374 گرم) را از قراریک چهلم - یعنی ‏2/109 گرم - پرداخت نمود، ولی اگرکمتراز سه مثقال معمولی افزوده شودتنها باید زکات نصاب اول را پرداخت نمود و زیادی آن زکات ندارد.همچنین است هرچه بالاتر رود، یعنی اگرسه مثقال معمولی اضافه شودزکات همه آن واجب می‎شود، و اگر کمترافزوده شود مقداری که اضافه شده زکات ندارد.

مساله 1784- "نقره" هم دو نصاب دارد: اول - صد و پنج مثقال معمولی (برابر با ‏492/187 گرم)، که در این صورت زکات آن با وجود شرایط دیگر یک چهلم - یعنی 1 2 /304گرم - می‎باشد.

دوم - بیست و یک مثقال معمولی (برابر با ‏98/437 گرم) است که به نصاب اول افزوده می‎شود، و باید زکات همه صدو بیست و شش مثقال معمولی (‏590/625 گرم) را پرداخت نماید، و اگر کمتر از این مقدار افزوده شود مقدار اضافه زکات ندارد، همچنین است هرچه بالاتر رود. بنابراین اگر انسان یک چهلم تمام طلا و نقره های خود را بپردازد، زکاتی را که براو واجب بوده یا بیشتر از آن را پرداخت نموده است، مثلا کسی که صد و ده مثقال نقره دارد اگر یک چهلم آن رابدهد زکات صد و پنج مثقال آن را که واجب بوده داده، و مقداری هم برای پنج مثقال آن که واجب نبوده پرداخت نموده است.

مساله 1785- کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است - گرچه زکات آن را داده باشد - تا هنگامی که از نصاب اول کمتر نشده همه ساله باید زکات آن را بپردازد، و هرگاه به زیر نصاب اول رسید اگر سالهای بسیاری هم بماند زکات ندارد.

مساله 1786- اگر شک دارد که طلا و نقره او به حد نصاب رسیده یا نه، بنابراحتیاط واجب هرگونه که می‎تواند وزن آن را به دست آورد.

ناوبری کتاب