صفحه ۳۱۴

پنجم - "چهارصد راس و بالاتر از آن" که باید برای هر صد گوسفند یک گوسفند به عنوان زکات بدهد.

مساله 1775- لازم نیست زکات را از گوسفندی که مشمول زکات شده بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری را بدهد یامطابق قیمت آن پول پرداخت نماید کافی است. ولی اگر بخواهد جنس دیگری بدهد در صورتی بدون اشکال است که برای فقرا بهتر باشد. و در هر صورت بهتر بلکه احوط آن است که از همان جنس پرداخت نماید.

مساله 1776- گوسفندهای بین دو نصاب زکات ندارد، پس اگر شمار گوسفندها از نصاب اول بگذرد، تا هنگامی که به نصاب دوم نرسیده تنها باید زکات نصاب اول پرداخت شود، همچنین است در نصابهای بعد.

مساله 1777- "بز"، "میش" و "شیشک" در زکات با هم فرقی ندارند. ولی اگر میش را برای زکات انتخاب می‎کندبنابراحتیاط یک سال آن تمام شده باشد، و اگر بز را انتخاب می‎کند دو سال آن تمام شده باشد، هر چند اگر میش هفت ماه و بز یک سالش تمام شده باشد کفایت می‎کند.

مساله 1778- در گوسفند هرگاه تمام نصاب از جنس نر باشد زکات آن را می‎تواند از جنس ماده بدهد، همچنین اگرتمام آن ماده باشد می‎تواند زکات آن را از جنس نر بدهد.

زکات طلا و نقره (نقدین)

مساله 1779- زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‎شود که سکه دار بوده و معامله با آن رواج داشته باشد، و اگرسکه آن هم از بین رفته باشد باید زکات آن را بدهند. و چنانچه معامله با آن سکه در گذشته رواج داشته و در این زمان رایج نباشد بنابراحتیاط زکات آن را بپردازند.

مساله 1780- اگر صورت طلا و نقره سکه داری را که زنها برای زینت به کار می‎برند تغییر دهند که بکلی از رواج معامله بیفتد زکات ندارد، وگرنه بنابراحتیاط زکات آن را بپردازند.

مساله 1781- انسان باید یازده ماه مالک مقدار نصاب در طلا یا نقره باشد، پس اگر در بین یازده ماه طلا یا نقره او ازنصاب اول کمتر باشد زکات بر او واجب نیست.

مساله 1782- اگر طلا یا نقره ای را که دارد در بین یازده ماه با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست، ولی اگر برای فرار از دادن زکات این کار را بکند بنابراحتیاط مستحب زکات را بپردازد. و اگردر ماه دوازدهم آنها را آب کند باید زکات را بپردازد،

ناوبری کتاب