صفحه ۳۱۳

از نه شتر بیشتر نباشد، مثلا اگر صد و چهل شتر دارد، باید برای صدشتر دو شتری که سه سال آنها تمام شده، و برای چهل شتر دیگر یک شتر که دو سال آن تمام شده بدهد. و شتر زکات باید ماده باشد.

مساله 1770- شترهای بین دو نصاب زکات ندارد، پس اگر تعداد شترها از نصاب اول که پنج شتر است بیشتر باشد، تاهنگامی که به نصاب دوم که ده شتر است نرسیده باشد تنها باید زکات نصاب اول پرداخت شود، همچنین است درنصابهای بعد.

مساله 1771- شتر عربی که دو کوهانه است و شتر غیر عربی که یک کوهان دارد از یک جنس محسوبند، و در زکات مثل هم می‎باشند.

2 - نصاب گاو:

مساله 1772- "گاو" دو نصاب دارد: اول - "سی راس" که اگر شرایط دیگر را داشته باشد زکات آن یک گوساله ای است که یک سال آن تمام شده باشد، وکمتر از آن زکات ندارد.

دوم - "چهل راس" که زکات آن یک گوساله ماده ای است که دو سال آن تمام شده باشد. و زکات بین این دو نصاب واجب نیست، مثلا کسی که سی و نه راس گاو دارد فقط باید زکات سی راس را بدهد، همچنین اگر از چهل گاو بیشترداشته باشد، تا به شصت نرسیده فقط باید زکات چهل راس آن را بدهد، و پس از آنکه به شصت گاو رسید، چون دوبرابر نصاب اول را دارد باید دو گوساله ای که یک سال آنها تمام شده بدهد. همچنین هر چه بالا رود، باید یا "سی تاسی تا" حساب کند یا "چهل تا چهل تا" و یا با "سی و چهل" محاسبه نماید، به گونه ای که یا اصلا چیزی باقی نماند و یااگر باقی می‎ماند بیشتر از نه راس نباشد.

مساله 1773- زکات "گاومیش" همانند زکات "گاو" است.

3 - نصاب گوسفند:

مساله 1774- بنابراحتیاط واجب "گوسفند" پنج نصاب دارد:

اول - "چهل راس" که زکات آن یک گوسفند است، و کمتر از آن زکات ندارد.

دوم - "صد و بیست و یک راس" که زکات آن دو گوسفند است.

سوم - "دویست و یک راس" که زکات آن سه گوسفند است.

چهارم - "سیصد و یک راس" که زکات آن چهار گوسفند است.

ناوبری کتاب