صفحه ۳۱۲

دیگرش بدهد، تا وقتی که شماره آنها از نصاب کمتر نشده همه ساله باید زکات را بپردازد. و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند زکات بر او واجب نیست، مثلا کسی که چهل گوسفند دارد اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد، تا وقتی که گوسفندهای او ازچهل راس کمتر نشده همه ساله باید یک گوسفند بدهد، و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی دوباره به چهل نرسیده زکات بر او واجب نیست.

مساله 1768- اگر یک نفر در چند جا شتر یا گاو و یا گوسفند داشته باشد، در صورتی که جمع آنها به حد نصاب برسدزکات بر او واجب می‎شود.

نصاب شتر و گاو و گوسفند:

1 - نصاب شتر:

مساله 1769- "شتر" دوازده نصاب دارد: اول - "پنج شتر" که زکات آن یک گوسفند است، و تا تعداد شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد.

دوم - "ده شتر" که زکات آن دو گوسفند است.

سوم - "پانزده شتر" که زکات آن سه گوسفند است.

چهارم - "بیست شتر" که زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم - "بیست و پنج شتر" که زکات آن پنج گوسفند است.

ششم - "بیست و شش شتر" که زکات آن یک شتر ماده است که یک سال آن تمام شده باشد.

هفتم - "سی و شش شتر" که زکات آن یک شتر ماده است که دو سال آن تمام شده باشد.

هشتم - "چهل و شش شتر" که زکات آن یک شتر ماده است که سه سال آن تمام شده باشد.

نهم - "شصت و یک شتر" که زکات آن یک شتر ماده است که چهار سال آن تمام شده باشد.

دهم - "هفتاد و شش شتر" که زکات آن دو شتر ماده است که دو سال آنها تمام شده باشد.

یازدهم - "نود و یک شتر" که زکات آن دو شتر ماده است که سه سال آنها تمام شده باشد.

دوازدهم - "صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن" که باید یا برای هر چهل شتر یک شتر که دو سال آن تمام شده بدهد، یا برای هر پنجاه شتر یک شتر که سه سال آن تمام شده بدهد، و یا به هر دو شکل حساب کند، و در هر حال باید طوری محاسبه کند که چیزی باقی نماند و اگر باقی ماند

ناوبری کتاب