صفحه ۳۱۰

آن تصرف نمایدزکات بر او واجب نیست.

6 - آن مال به مقدار نصاب رسیده باشد، و مقدار نصاب هر یک از موارد زکات گفته خواهد شد.

ب - "شرایط غیر عمومی" که تنها مربوط به بعضی از موارد زکات می‎باشد و تفصیل آن در مسائل آینده بیان می‎شود.

مساله 1755- در مواردی که در واجب شدن زکات "سال" معتبر است (طلا، نقره، شتر، گاو و گوسفند) باید در تمام یازده ماه شرایط عمومی وجود داشته باشد، ولی در مثل گندم، جو، خرما و کشمش که سال معتبر نیست، آن شرایطباید هنگام تعلق زکات وجود داشته باشد.

مساله 1756- اگر موقع واجب شدن زکات گندم، جو، خرما و کشمش صاحب آنها بالغ باشد باید زکات را بپردازد، ولی در مورد شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره سکه دار که سال معتبر است باید حداقل در تمام یازده ماه سال بالغ باشد، پس اگر در بین سال بالغ شود زکات بر او واجب نیست، و از ابتدای بلوغ سال او شروع می‎شود.

مساله 1757- اگر صاحب شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره در مقدار کمی از سال مست یا بیهوش و یا دیوانه شود - به طوری که مردم بگویند در آن سال عاقل بوده - زکات از او ساقط نمی شود، همچنین اگر هنگام تعلق زکات گندم، جو، خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد زکات بر او واجب می‎شود، هرچند وجوب آن در بیهوش از باب احتیاط است.

مساله 1758- مالی را که از انسان غصب کرده اند و نمی تواند در آن تصرف کند زکات ندارد، همچنین اگر زراعتی را ازاو غصب کنند و هنگامی که زکات آن واجب می‎شود در دست غصب کننده باشد، وقتی که به صاحبش بر می‎گرددزکات ندارد، هرچند در این صورت پرداخت زکات احوط است.

مساله 1759- اگر چیزی را که زکات آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند باید زکات آن را بدهد، و برکسی که قرض داده زکات واجب نیست.

زکات شتر و گاو و گوسفند (انعام ثلاثه)

مساله 1760- زکات "شتر" و "گاو" و "گوسفند" بجز شرطهایی که گفته شد دو شرط دیگر دارد:

الف - آنکه شتر یا گاو بنابرمشهور در تمام سال بی کار باشد، و اگر در تمام سال فقط چند روزی

ناوبری کتاب