صفحه ۳۱

و ناخن و رطوبتهای آنها نجس است، ولی سگ و خوک دریایی نجس نمی باشند.

8 - کافر:

مساله 79- کسی که منکر خداست، یا برای خدا شریک قرار می‎دهد، یا پیامبری خاتم الانبیاء حضرت محمد بن عبدالله (ص) و یا معاد را قبول ندارد کافر و بنابرمشهور و احتیاط واجب نجس می‎باشد، همچنین است اگر در یکی از اینهاشک داشته باشد و به حال شک باقی بماند.

مساله 80- کسی که ضروری دین را - یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان جزو دین اسلام می‎دانند - منکرشود، چنانچه بداند آن چیز ضروری دین است و انکار آن به انکار خدا یا توحید و یا نبوت باز می‎گردد کافر وبنابرمشهور و احتیاط واجب نجس می‎باشد، و اگر نداند بنابراحتیاط از او اجتناب شود، هر چند لازم نیست.

مساله 81- اهل کتاب مانند یهود و نصاری اگر از نجاساتی همچون مشروبات الکلی، گوشت خوک و مانند آن پرهیزکنند، پاک بودن آنان بعید نیست.

مساله 82- اگر مسلمانی به یکی از چهارده معصوم - در حال اختیار و حالت طبیعی - دشنام دهد و یا با آنان دشمنی ورزد، کافر و بنابرمشهور و احتیاط واجب نجس می‎باشد.

مساله 83- بنابراحتیاط واجب از تمام بدن کافر حتی مو و ناخن و رطوبتهای او اجتناب لازم است.

مساله 84- اگر پدر و مادر بچه نابالغ کافر باشند بنابراحتیاط واجب از آن بچه هم اجتناب شود، ولی اگر یکی از آنان مسلمان باشد بچه پاک است، همچنین اگر بچه کافر ممیز باشد و خودش اسلام اختیار کند پاک است.

مساله 85- کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه پاک می‎باشد، ولی احکام دیگر مسلمانان را ندارد، مثلانمی تواند زن مسلمان بگیرد و نباید در قبرستان مسلمانان دفن شود، مگر اینکه اسلام او احراز شود یا در بلاد اسلامی باشد.

مساله 86- پاره ای از مسائل و فروع نجاست کافر جنبه احتیاطی دارد و بر فرض نجاست، حکمت نجاست او با دیگرنجاستها تفاوت دارد، و در حقیقت نجاست کافر یک دستور فرهنگی و سیاسی برای پرهیز از معاشرت و تحت تاثیرواقع شدن و آلودگی اندیشه ها و سلطه کفار بر مسلمانان می‎باشد.

ناوبری کتاب