صفحه ۳۰۷

مسائل انفال

"انفال" یعنی اموال عمومی که در اختیار حکومت اسلامی جامع الشرایط است و از آن باید به سود همگان بهره برداری شود.

مساله 1744- انفال عبارتند از:

1 - زمینهای موات و زمینهایی که صاحبان آنها اعراض و آنها را رها کرده باشند.

2 - کوهها، دره ها، جنگلها و نیزارهای طبیعی

3 - دریاها و سواحل آن و رودخانه های بزرگ

4 - معادن

5 - اموال برجسته و گرانبهایی که متعلق به شاهان بوده و در جنگ به دست مسلمانان آمده باشد.

6 - غنیمتهایی که در جنگهای بدون اجازه امام معصوم (ع) یا حکومت اسلامی جامع الشرایط به دست آمده باشد.

7 - زمینهایی که از کفار بدون جنگ و خونریزی در اختیار مسلمانان قرار می‎گیرد.

8 - اموال کسانی که از دنیا می‎روند و وارث ندارند. تفصیل موارد بالا در کتابهای فقهی بیان شده است.

مساله 1745- در صورت تحقق دولت عدل اسلامی جامع شرایط بنابراحتیاط استخراج معادن و گنجها و استفاده ازجنگلها و اموال عمومی باید با اجازه آن باشد.

مساله 1746- انفال یکی از مهمترین منابع مالی و اقتصادی حکومت اسلامی است و حفظ آن از هرگونه تجاوز و آفت و زیان طبیعی و غیر طبیعی وظیفه همه مردم بخصوص حکومتها می‎باشد، بنابراین در استفاده افراد از آن و یا فروش آن توسط حکومتها به دیگران - مخصوصا به اجانب - باید کاملا مصلحت عموم مردم ملاحظه گردد.

ناوبری کتاب