صفحه ۳۰۶

مساله 1741- جایز نیست بیش از مخارج یک سال به سید فقیر داده شود، ولی مخارج یک سال در خوراک و پوشاک خلاصه نمی شود، بلکه اگر سید فقیر دارای زن و فرزند است و هیچ یک از آنان توان تامین هزینه زندگی خود را ندارند، می‎توان مخارج متعارف او و نیز مخارج افراد تحت تکفل او همچون: خوراک، پوشاک، مسکن، هزینه تحصیلی فرزندان و حتی جهیزیه دختران او را تامین نمود.

مساله 1742- برای انتقال خمس چند صورت وجود دارد:

الف - اگر در شهر خمس دهنده نیازمندی نباشد ولی احتمال پیدا شدن او وجود داشته باشد - هرچند نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد - می‎تواند خمس را با هزینه شخصی خود به جای دیگر منتقل نماید، و اگر درنگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود ضامن نیست.

ب - اگر در شهر خمس دهنده نیازمند وجود دارد باز هم می‎تواند خمس را با هزینه شخصی خود به شهر دیگر منتقل نماید، ولی اگر هنگام بردن در راه تلف شود ضامن است، هرچند در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد. و در دو صورت بالا چنانچه انتقال به شهر دیگر موجب تاخیر زیاد از پرداخت آن باشد بنابراحتیاط منتقل نکند.

ج - اگر در شهر خمس دهنده نیازمند نباشد و احتمال پیدا شدن هم داده نشود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن نیازمندممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگری ببرد و به نیازمند برساند، و احتیاط آن است که مخارج بردن آن را از خمس برندارد. و اگر در نگهداری آن کوتاهی کند و تلف شود ضامن است، ولی اگر کوتاهی نکرده باشد چیزی بر او نیست.

د - اگر خمس دهنده با دستور یا اجازه حاکم شرع خمس را به جای دیگر ببرد، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکندولی در بین راه تلف شود ضامن نیست، همچنین است اگر به کسی بپردازد که از سوی حاکم شرع وکیل بوده تا خمس را بگیرد و او از آن شهر به شهر دیگر منتقل کند. ضمنا توجه شود که در همه صورتهای چهارگانه پرداخت سهم سادات نیز باید با اجازه مجتهد جامع الشرایط یانماینده او انجام شود.

مساله 1743- مستحق نمی تواند خمس را از خمس دهنده گرفته و دوباره به او ببخشد.

ناوبری کتاب