صفحه ۳۰۲

برسد یا نه - بنابراحتیاط واجب خمس آن رابدهد.

مساله 1717- غواص یا معدنچی که خمس اشیای به دست آمده را پرداخت نموده، اگر از مخارج سالیانه اش زیادبیاید لازم نیست خمس آن را دوباره بپردازد.

مساله 1718- اگر بچه نابالغ به واسطه فرو رفتن در دریا جواهری به دست آورد یا معدنی را استخراج کند یا گنجی پیدا کند و یا مال حلال مخلوط با حرام داشته باشد، ولی او باید خمس آنها را بپردازد.

6 - غنیمت جنگ:

مساله 1719- اگر مسلمانان به فرمان امام معصوم (ع) با کفار بجنگند و در حال جنگ - و یا بنابراحتیاط در حال مهیاشدن و تدارک برای جنگ - غنائمی به دست آورند، پس از آنکه مخارجی را که برای نگهداری و حمل و نقل آن کرده اند و مقداری که امام (ع) مصلحت می‎داند به مصرفی برساند و نیز چیزهایی که مخصوص امام (ع) است کنارگذاشتند باید خمس بقیه آن را بپردازند.

مساله 1720- اگر در زمان غیبت جنگهایی با اجازه حکومت اسلامی جامع الشرایط انجام شود، غنیمت آنها حکم غنیمت زمان امام (ع) را دارد.

7 - زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد:

مساله 1721- اگر کافر ذمی به کافری که با پرداخت مالیات زیر پرچم اسلام و در حمایت دولت اسلامی است (کافر ذمی) گفته می‎شود. زمینی را از مسلمان بخرد بنابرمشهور باید خمس آن را از همان زمین واگذار نماید، و اگر به جای زمین بهای آن را هم بدهد کافی است، ولی اگر بخواهد غیر از پول و زمین چیز دیگری بدهد بنابراحتیاط باید بااجازه حاکم شرع باشد. همچنین اگر کافر ذمی مغازه یا منزلی از مسلمان بخرد و زمین آن نیز مورد نظر باشد باید خمس زمین آن را بپردازد، و در پرداخت و نیز گرفتن این خمس از سوی حاکم شرع قصد قربت لازم نیست. و فروع آینده براساس فتوای مشهور است.ولی به نظر می‎رسد ثبوت خمس در خود زمین محل اشکال است، و احتمال دارد مرادحدیث و بعض فقها در این مورد خمس غلات هر سال زمین باشد که در حقیقت زکات دو برابر می‎شود و باید به مصرف زکات برسد. بلی، حاکم اسلامی می‎تواند هر ذمی را که زمین از مسلمان بخرد محکوم به پرداخت خمس نماید، چنانکه فروشنده زمین نیز می‎تواند در

ناوبری کتاب