صفحه ۳۰۱

صاحبان آن و با اجازه حاکم شرع صدقه بدهد.

مساله 1708- اگر خمس مال حلال مخلوط با حرام را بدهد یا مالی که صاحبش را نمی شناسد به نیت او صدقه بدهدو پس از آن صاحبش پیدا شود - در صورتی که صدقه را قبول نکند - بنابراحتیاط واجب به مقدار مالش به او بپردازد.

5 - جواهری که با غواصی در دریا به دست می‎آید:

مساله 1709- اگر با غواصی در دریا جواهری چون لولو و مرجان و مانند آن به دست آورد - روییدنی باشد یا معدنی - چنانچه بهای آن به هجده نخود طلای سکه دار برابر با "‏3/4 5 6» گرم برسد، باید پس از کسر مخارجی که برای بیرون آوردن آن نموده است خمس باقیمانده را بپردازد، خواه از یک جنس باشند یا از چند جنس و خواه با یک بار غواصی به دست آمده باشد یا چند بار، ولی باید دفعات متعدد به طوری متصل باشد که عرفا یک سود حساب شود.

مساله 1710- اگر چند نفر با غواصی جواهراتی را از دریا بیرون آورند، سهم هرکدام از آنان که به حد نصاب برسد بایدخمسش را بدهد.

مساله 1711- اگر کسی بدون فرو رفتن در دریا با وسایل و ابزار جدید جواهری از عمق دریا بیرون آورد یا از روی آب و یا کنار دریا بگیرد، چنانچه بهای آن به حد نصاب برسد باید پس از کسر مخارج و هزینه آن خمسش را بپردازد.

مساله 1712- خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا صید می‎کند در صورتی واجب می‎شود که به تنهایی یا با سود کسبهای دیگر او از مخارج سالیانه اش زیاد بیاید.

مساله 1713- اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند باید خمس آن رابپردازد.

مساله 1714- اگر انسان بدون قصد بیرون آوردن چیزی در دریا فرو رود و اتفاقا جواهری به دستش آید، در صورتی که قصد کند آن چیز ملکش باشد باید خمس آن را بپردازد.

مساله 1715- اگر در رودخانه های بزرگ فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر به عمل می‎آید باید خمس آن را بدهد.

مساله 1716- اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد و قیمت آن به حد نصاب برسد باید خمس آن را بپردازد، و اگر از روی آب یا کنار دریا به دست آورد - خواه قیمت آن به حد نصاب

ناوبری کتاب