صفحه ۳۰

و خون آن به مقدار معمول خارج شود، بقیه خونی که در بدن حیوان می‎ماند پاک است، هر چند خوردن آن حرام می‎باشد، مگر اینکه مستهلک شده ومشخص نباشد. ولی اگر به علت نفس کشیدن یا به واسطه اینکه سر حیوان در جای بلندی بوده خون به بدن حیوان برگردد، آن خون نجس است، و بنابراحتیاط واجب باید از خون بسته ای که در قلب و یا خونی که در اجزای حرام حیوان - مانند سپرز و تخمها - مانده است پرهیز شود.

مساله 71- بنابراحتیاط واجب باید از خونی که در تخم مرغ است اجتناب شود و خوردن آن حرام است، ولی اگر آن خون در رگ و یا زرده باشد و پاره نشده باشد، بقیه تخم مرغ پاک و حلال است.

مساله 72- خونی که گاهی موقع دوشیدن شیر دیده می‎شود نجس است و شیر را نجس می‎کند.

مساله 73- خونی که از لای دندانها می‎آید اگر کم باشد و به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بین برود، اجتناب ازآن لازم نیست و فرو بردن آب دهان در این صورت اشکال ندارد.

مساله 74- خونی که به واسطه کوبیده شدن زیر ناخن یا زیر پوست می‎میرد، اگر طوری باشد که دیگر به آن خون نگویند پاک است، هر چند فرض آن مشکل است. و اگر به آن خون بگویند، تا وقتی که زیر پوست یا ناخن است برای وضو و غسل اشکال ندارد، اما هرگاه سوراخ شود، اگر مشقت ندارد باید برای وضو و غسل خون را بیرون آورند، و اگرمشقت و زحمت دارد باید اطراف آن را به طوری که نجاست زیاد نشود بشویند و پارچه یا پلاستیک یا چیزی مثل آنهابر روی آن ببندند و روی آن دست تر بکشند و بنابراحتیاط واجب تیمم هم بکنند.

مساله 75- اگر انسان نداند که خون زیر پوست مرده است یا گوشت به واسطه کوبیده شدن به آن حالت در آمده پاک است، ولی معمولا در اثر کوبیده شدن خون زیر پوست می‎میرد.

مساله 76- اگر موقع جوشیدن غذا ذره ای خون در آن بیفتد تمام غذا و ظرف آن نجس می‎شود، و بنابراحتیاط واجب جوشیدن و حرارت و آتش پاک کننده نیست.

مساله 77- زردابه ای که در حال بهبود زخم در اطراف آن پیدا می‎شود، اگر معلوم نباشد با خون آمیخته شده پاک است.

6 و 7 - سگ و خوک :

مساله 78- سگ و خوکی که در خشکی زندگی می‎کنند حتی مو و استخوان و پنجه

ناوبری کتاب